E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
בפרש"י פ' וישב (לז,כז) ד"ה וישמעו
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י פרשת וישב ד"ה וישמעו (לז, כז): "וקבילו מני' וכל שמיעה שהיא קבלת דברים כגון זה וכגון וישמע יעקב אל אביו נעשה ונשמע מתורגם נקבל וכל שהיא שמיעת האוזן כגון וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן ורבקה שומעת וישמע ישראל שמעתי את תלונות כלן מתורגם ושמעו ושמעת ושמע שמיע קדמי", עכ"ל.

וצריך להבין, שלכאורה הפירוש הפשוט של "נעשה ונשמע" (הקדמת נעשה לנשמע) הוא שמקבלים עליהם לעשות כל מה שיצווה להם הקב"ה אף קודם שישמעו מהו הציווי.

והיינו שהפירוש של "ונשמע" הוא (כפשוטו*), שמיעת האוזן. או, כמו שפירש רש"י (בראשית מא, טו) ד"ה תשמע חלום לפתור אותו: תאזין ותבין וכו'. ועל דרך זה פירש"י (שם מב, כג) ד"ה והם לא ידעו כי שומע יוסף: מבין לשונם וכו'.

דהיינו שיעשו גם קודם שיבינו (טעם) הצווי. אבל כשמפרשים תיבת נשמע מלשון קבלה, לכאורה אין לזה הבנה. שהרי בזה שאמרו נעשה כבר קבלו עליהם לעשות, ומה שייך לומר אחר זה עוד פעם "ונקבל".


*) הערת המערכת: הא מנ"ל, הא אפ"ל – עכ"פ לפי התרגום – שהפי' הוא שלא רק שהם מתרצים לעשות כל מה שיצוום ה' (ויעשו את זה מתוך כפי'), - נעשה- אלא שהדברים יתקבלו עליהם ברצון – נשמע.

כי לפי פירושו אינו מובן בפשש"מ, איך אפשר לעשות דבר – נעשה קודם שישמעו מה הציווי.

וגם הרי בכתוב עצמו (משפטים כד, ז) נאמר במפורש "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע", הרי שכבר שמעו את מה שדבר ה', ומה עוה"פ נעשה ונשמע? אלא ע"כ לכאורה הפי' הוא כנ"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות