E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשנ"ט
חסידות
באתי לגני לגנוני
הרב יעקב משה וואלבערג
ר"מ בישיבה

במאמר ד"ה באתי לגני מביא המדרש "לגן אין כתיב כאן אלא לגני לגנוני למקום שהי' עקרי בתחלה דעיקר שכינה בתחתונים היתה".

והנה בפשטות ההוכחה דעיקר שכינה בתחתונים היתה, הוא מזה דבפשטות הפסוק קאי על זמן מ"ת ואם זהו הפעם הראשונה שנמשך השכינה למטה הי' צ"ל באתי לגן ומזה שאומר באתי לגני משמע שגם לפני זה הי' זה גני.

אבל לכאורה למה צריך להוסיף שהפי' בגני הוא לגנוני, היינו דירתי? ולהעיר שלפעמים מביא הרבי רק "לגני לגנוני למקום שהי' עיקרי בתחלה", בלי ההקדמה שלגן אין כתיב אלא לגני.

ואולי י"ל דמי שיש לו גן אף שעוד לא הי' בהגן מ"מ יכול לקרותו "גני", דכיון דסו"ס הוי הגן שלו. וע"ז בא ההוספה דגני הכוונה "גנוני" וזה אולי לא שייך לקרותו משום שהוא בעל הדירה, אלא כשבאמת גר בה אז דוקא נק' גנוני, ובמילא ידעינן שזהו המקום שהי' כבר בתחלה.

ואולי י"ל בעוד אופן דגן אולי אינו מקום של "עקרי", וע"ז מוסיף "לגנוני" למקום שהי' עיקרי בתחלה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות