E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע-מצורה - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
המענה נעשה ונשמע ע"פ פרש"י (על התורה) [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין נ.י.

בגליון האחרון העיר הרב יוסף וואלדמאן, שלדעת רש"י בפשוטו של מקרא אין לפרש ענין "הקדמת נעשה לנשמע" כמפורש בגמרא שיש בזה מעלה מיוחדת שהוא היפך סדר דיבור בני אדם.

ומפרש, שלדעת רש"י הרי קאי על מ"ש לפני זה "ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם", ופירש רש"י "מבראשית ועד מ"ת, ומצוות שנצטוו במרה".

ולפי זה שייך לפרש, דמה שאמרו נעשה הוא על קריאת ספר הברית ומה שאמרו נשמע הוא על קבלת התורה שלאחרי זה.

ויש להעיר, שאף שעצם סברתו מתקבל על הדעת, מ"מ בפרטי הפירוש, כבר מבואר בלקוטי שיחות חכ"א (ע' 142 ואילך) באופן אחר קצת, ד"נעשה קאי על מצוות שנצטוו במרה", ונשמע קאי על הפרשיות ש"מבראשית עד מתן תורה".