E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע-מצורה - תשנ"ט
שיחות
מכילתא דרשב"י
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

בקונטרס "משיחות ש"פ בשלח, י"ב שבט, ה'תשי"ד" שנדפס לאחרונה, הערה 2 נאמר: "מכילתא דרשב"י" לא הגיעה לידינו בשלימותה, ורק מאמרים מלוקטים שהובאו בכמה מקומות ממכילתא דרשב"י נשמרו לדורות" (ראה הקדמה למכילתא דרשב"י - ירושלים תשט"ו).

וצ"ע לכאורה כי הרי תיאור זה מתאים רק למכילתא דרשב"י כפי שפורסמה בפעם הראשונה ע"י רד"צ הופמן בשנת תרס"ה "מתוך מדרש הגדול וספרים אחרים... ושיחזר את הספר" (ראה הקדמה שם), לא כן כפי שנתפרסמה ע"י אפשטיין-מלמד בשנת תשט"ו שרובו ("קס"ד עמ' מתוך רכ"ד") ע"פ כתבי יד הגניזה?