E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע-מצורה - תשנ"ט
חסידות
ב"לוח התיקון" לתניא
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

בתניא פרק לה (מה, א שו"ה הבהמית) נדפס: "מדותיה הרעים", וב"לוח התיקון" כותב רבינו שצ"ל "הרעות" (ועפ"ז תיקנו בתניא שבקונטרס מ"מ וכו' לפרק זה).

והנה בתניא שם ממשיך ואומר על המדות הרעות הנ"ל: "דאתכפין לקדושה, ובע"כ עונין אמן ומסכימין ומתרצין לעשיית המצוה".

וצ"ע מדוע לא העיר רבינו על כך שתיבות אלו הן לשון זכר, ולכאו' צ"ל: עונות .. ומסכימות ומתרצות.

חסידות
תיקוני טה"ד בלקו"ת
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

במהדורה החדשה של הלקו"ת (באותיות מרובעות), פ' צו, דף יג ע"ג, שו' שלישית מלמטה. נדפס: באכילת מצד, וצ"ל: באכילת מצה.

שם, בסוף פ' שמיני, דף יט ע"ד, שו' חמישית מלמעלה, נדפס: יוכנו לילך, וצ"ל: יוכלו לילך. ואף שגם בכמה מהמהדורות הקודמות נדפס "יוכנו", אבל בדפוסים הראשונים נדפס "יוכלו", והכי נמי מסתברא.

חסידות
תיקוני טה"ד במאמרי תשל"ב
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

בד"ה ביום עשתי עשר יום, תשל"ב (סה"מ תשל"ב עמ' 160): שנה"ב עיקרה מצוות, והרי המצוות כמו שהם בשלימותם כל אחת כלולה מעשר נעשה מזה שבעים שנה. עכ"ל.

ופשוט שצ"ל: עיקרה מדות, והרי המדות וכו'.

עוד שם (בעמ' 162): כמבואר ברמ"ז, ובפירוש הזהר בכללותו, שהמתינו .. בכדי שיהי' שלימות הפרסא בכל העשר כחות. עכ"ל.

ובהע' שם ציינו שדברי הרמ"ז הם בפירושו לזוהר ח"ג דף קב, ב, וגם הובא באוה"ת פ' בא עמ' רפב.

ובכל המקומות הללו "פרסא" מאן דכר שמה. וכנראה שצ"ל "שלימות המלכות" וכד'.

עוד שם (בעמ' 157): דאיתא ברמ"ע מפאנו דישראל הוא ר"ת יש ששים ריבוא אותיות לתורה. עכ"ל.

ויש לברר, האם אמנם הזכיר רבינו בגוף המאמר את הרמ"ע מפאנו כמקור הר"ת הללו. וראה שם במאמר הקודם (עמ' 150), שלא ציינו כלל לדברי הרמ"ע הללו, אלא לס' מגלה עמוקות (המאוחר ממנו).