E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תש"ס
רשימות
נתינת מעות במוצ"ש [גליון]
הרב מנחם מענדל פעלער
א' משלוחי כ"ק אדמו"ר, טווין סיטיז, מיניסוטא

בגליון כ [תשעח] ע' 9 ביאר הרב א. לשס בהמשך בנוגע לענין נתינת מעות במוצש"ק. וכתב שם בסופו: ואין להביא סימוכין לסיפור הנ"ל ע"פ הא דאיתא בספר חסידים לר' יהודה החסיד אות קכ"א, דנאמר שם: "שנו חכמים העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי י"ט ובמוצאי שבתות ובמוצאי יו"ט... ובכל מקום שיש נדנוד עבירה... אינם רואים סימן ברכה לעולם", ע"כ. כי, כפשוט, הרי כלל ערבי שבתות ג"כ, וכאמור הי' אדמו"ר מוהרש"ב מצווה להרבנית ליקח מעותיה ביום ו' ערב שבת.

הנה הגם שביאורו נשמע אבל הראי' בסופו צ"ע כי בפשטות הכוונה להעדר עשיית מלאכה בערב שבת היא רק מחצות וחצי שעה והלאה - ואולי קיבלה הרבנית הצדקנית המעות בע"ש לפני חצות.

- לכאו' מקור הדברים בספר חסידים הוא בפסחים נ,ב: "העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם". ע"ש.

הובא ומפורש באבודרהם דהיינו משש שעות ומחצה ולמעלה, וכן הובא בשו"ע סי' רנא.