E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תש"ס
הלכה ומנהג
סדר נטילת הציפורניים [גליון]
הרב גדלי' אבערלאנדער
מח"ס "פדיון הבן כהלכתו"

בגליון תשעט ש"פ תבוא עמ' 45 כתב רמ"מ שי' פעלער בענין סדר נטילת ציפורניים, שאדה"ז כותב "ומתחילים ליטול בשמאל בקמיצה" וכותב ששמע אומרים שא' מהדינים שמשמע מזה שצריכים לקוץ הצפרניים דיד שמאל תחלה. ומוסיף "ואם קבלה הוא נקבל, אבל יש לחקור אם כוונתו לזה". וכנראה שלא עיין שפיר (וכלשונו 'אחר עיון קל') בהמקור שהוא עצמו הביא, דהרי האבודרהם (ירושלים תשכג, עמ' שסח) כתב להדיא לעשות כסדר הזה "קשיא" דהיינו קמיצה שמאל ימין אצבע. ומסיים: "וסימן זה רומז כי נטילתם על זה הסדר קשיא". דהיינו שמאל תחילה. וגם בשאר כל המקורות כותבים שיתחיל בשמאל תחילה ואח"כ בימין, ראה מחזור ויטרי (נירנבערג תרפג, ח"ב עמ' 720), עטרת זהב סי' רס וברמ"א שם, ואדה"ז הולך ג"כ בדרך הזה. והטעם שמתחיל ביד שמאל נראה דזהו חלק מהענין לקצוץ שלא כסדר, דהסדר הוא להתחיל ביד ימין, וכדי שלא יהיה כסדר (נוסף על אי סדר דאצבעות גופא) לכן מתחיל ביד שמאל.