E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תש"ס
הלכה ומנהג
האם מותר לבעל לסובב הכפרה מעל לראש אשתו שאיננה טהורה
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק ת"ו

בספר הליכות עולם - יום כיפור (להרה"ג כו' הרב זאב דוב סלונים שליט"א - ירושלים תשנ"ט) סי' תרה בפתחי עולם (אות ח) ע' נה כתב: "יש שכתבו להקל שבעל יסובב הכפרה מסביב לראש אשתו נדה, וכן האשה לראש בעלה, ולמדו זאת מדין המובא ביוסף אומץ להחיד"א סי' פה שמתיר שאשה נדה נותנת לבעלה התינוק למול שנקרא "קוואטר", אולם לדינא גם שם במילה כתבו הפוסקים להחמיר, שלפי"ז גם כאן יש להחמיר" עכ"ל, וע"ש כבפנים שמסיק להלכה לאסור.

ונראה דאינו דומה כלל להך ד"קוואטר", ושפיר מותר בנדו"ד, שהרי גבי "קוואטר" מושיט התינוק לידי בעלה, משא"כ כאן אינו מושיט או זורק מאומה. ועי' בשו"ע יו"ד (סי' קצה ס"ב) שאסור להושיט או לזרוק שום דבר, ובש"ך שם מוסיף שאפילו הוא דבר ארוך, אבל כאן גבי לסובב הכפרה מעל הראש, אין כאן שום נגיעה כלל.

ונראה שנדו"ד דומה למה שדן ב"ד הגאון החסיד כו' מוה"ר מאיר בראנדסדארפער שליט"א בספרו שו"ת קנה בשם חלק א (סי' פו): אם מותר לאשה נדה להחזיק לבעלה נר ההבדלה שיברך עליה, דמסיק: "אמנם מה שכתב מע"כ דלהחזיק נר של הבדלה דלא מתכוין כלל להתחמם אלא ליהנות לאורו פשיטא דמותר, בזה צדקו דבריו, דכיון שאינו מתחמם בהשלהבת ובפרט אם היא מחזקת את הנר קצת רחוק ממנו שלא יהיה אפשר לו כלל להתחמם ממנו אין בזה שייכות לנגיעה, ואין בזה שום טעם לאסור" עכ"ל.

וכן פסקו להיתר במשנת יעקב (ח"ג ע' קטז ד"ה בענין) ובשו"ת אגרות משה יו"ד (ח"ב סי' פג) ובשיעורי שבט הלוי (ע' רנז ד"ה ולהחזיק) [וכ"ז דלא כמ"ש בשו"ת בית ישראל (סי' יד) לאסור, וכבר דחה את דבריו בקנה בשם הנ"ל ע"ש].

ולפי"ז גם בנדו"ד, מותר לבעל לסובב את הכפרה מעל לראש אשתו שאיננה טהורה, וכן האשה לראש בעלה, כיון שאין כאן שום נגיעה והושטה כלל.

והנה הבן איש חי כתב (בפרשת צו אות כב): ש"ודאי אסור שתניף עליו במניפה להביא לו רוח קר, כי זה הוי דבר חיבה אע"פ שאינה נוגעת בו" עכ"ל. וכ"פ בשו"ת מנחת יצחק חלק ז (סי' ע) ע"ש. ועי' בס' טהרה כהלכה פי"ד (ע' קצה הערה 20) שמסביר, ש"זאת עפ"י מ"ש בדרכי תשובה סי' קיג (ס"ק נג) בשם הרמ"א בס' תורת חטאת "דלאו דוקא ניפוח בפה, דהוא הדין במפוח, מפני דכח גופו כגופו דמי" וכו' ע"ש ובהערה 21.

והשתא אפילו אם היה על ידי סיבוב הכפרה מעל הראש גורם לאיזה רוח, הרי הרוח הזה אינו לשום תועלת, לא לרוח קר או להסיר אבק או נוצה מעל בגדיה שלבושה בהן (עי' פתחי תשובה סי' קצה (סק"ד ובפסקי דינים שם (ס"ב), ובפרט שאפשר לסובב לאט בזהירות שלא יהיה שום רוח, ומחזיקים את הכפרה קצת רחוק מהשני שלא יהיה כלל רוח ואין בזה שייכות לנגיעה (ובפרט אם מפחדים לנגוע בהתרנגול), ואין בזה טעם לאיסור, בדיוק כמ"ש בקנה בשם הנ"ל בנוגע לנר ההבדלה.

ופלא קצת שבס' טהרה כהלכה לא דן כלל בענין הנ"ל.