E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תש"ס
אגרות קודש
דרוש 'אור החיים' של בעל 'תפארת ישראל'
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

ב'אגרות קודש' כ"ק אדמו"ר זי"ע חט"ו עמ' קלד כותב: "...דוקא מחדשים האחרונים הביאו התמרמרות מיוחדה... והוא מאמר אור החיים הידוע של בעל המחבר תפארת ישראל, שכוונתו היתה רצויה... וכתב מה שכתב בדרוש הנ"ל, ולא עוד אלא שהביא סיוע גם מהמקובלים [ומוכרחני לומר שנפלא ממני וגם מכמה כיוצא בי, איפוא נמצא זה בספרי קבלה הנדפסים], ובמחילת כת"ר עיקם פירוש כמה מאמרי חז"ל...". וראה גם אג"ק ח"כ סוף עמ' קל.

דרוש אור החיים הנ"ל נדפסה במשניות 'תפארת ישראל' אחרי מס' סנהדרין (נזיקין א).

הרבי מעיר נגד כללות דבריו בשתי נקודות: 1. הוא מסתייע מהמקובלים, אבל זה לא נמצא בספרי הקבלה. 2. עיקם פירוש כמה מאמרי חז"ל.

אמנם קצ"ע, שהרי מה שמסתייע מספרי הקבלה לומר שהעולם שבו אנחנו נמצאים אינו ההקפה הראשונה (ראה בדרוש שם אמצע ס"ג), אינו דבר לא ידוע שהרי באמת ישנם בזה ב' דעות בספרי הקבלה, ראה מש"כ הרבי ב'אגרות קודש' חי"ד ע' שסב ס"ג דעת ס' התמונה והרמ"ק בספרו שיעור קומה.

אלא שלב' הדעות אנחנו או בב' או בה', ועדיין צריך לחפש מקור למה שכתוב בדרוש אור החיים שאנחנו בקפה הד'.

וצ"ע שהרי מפשטות דברי הרבי נראה שכאילו כל הרעיון הזה של ההקפות השונות אינו ידוע.