E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ס
שונות
תואר שהוענק ע"י נשיא מחייב ופועל פעולתו
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר, אשדוד, אה"ק

במספר הזדמנויות סיפר כ"ק אדמו"ר על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ להעניק תוארים נכבדים כמו "הוו"ח אי"א נו"נ" גם לכאלה שעדיין לא היו ראויים לדרגא זו - אך סופם להיות כן (ראה 'ליקוטי שיחות' כרך ב' עמ' 504. 'התוועדויות תשד"מ' כרך ג' עמ' 1725).

ויש להצביע על מקור מעניין בסיפור הגמרא ב"מ פה, א: איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון. אמר להו יש לו בן לאותו צדיק א"ל יש לו בן . . [ומצבו הרוחני לא היה טוב] אתייה אסמכיה ברבי (שיהו קורין אותו רבי כדי שיתקנא וישים לבו אל ת"ת. רש"י) ואשלמיה לר' שמעון בן איסי (מסרו לר' שמעון ללמדו תורה. רש"י) . . כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל (לעירי אני חפץ לילך. רש"י) אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל? אמר ליה מומי עזובי דא (בשבועה הנחתי זאת ולא אשאל עוד לילך) כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי וכו'.