E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ס
שונות
כתב המיוחד לרבינו הזקן
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית "אגודת חסידי חב"ד"

ראיתי מתדיינים בכמה גליונות אם יש להשתדל לכתוב סת"ם בכתב המיוחס לרבינו הזקן, או שמחמת אי הבהירות שבכתב הזה, טוב יותר לכתוב סת"ם בכתב האריז"ל.

ניסיתי א"כ לבדוק את פרטי דיוקי הכתב המיוחס לרבינו הזקן, לראות אם דעת כולם מסכמת לתמונת ציורו. אשתדל כאן להביא כמה חילוקי דיעות באופן כתיבת אות ג לפי הכתב המיוחס לרבינו הזקן. ומועתקים בזה 6 ציורים:

4 הציורים האמצעים הם מתצלום הפרשיות שבקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' כו ע' לט, שיש המייחסים אותן לר' ראובן סופר של רבינו הזקן.

הציור שלצד ימין הוא מספר אותיות הרב ע' יב, כפי שצייר הסופר הרב משה שי' וויינר את הכתב המיוחס לרבינו הזקן.

הציור שלצד שמאל הוא מקובץ יגדיל תורה שם ע' מ, כפי שצייר הרב יוסף שמחה שי' גינזבורג את הכתב המיוחס.

ויש כמה חילוקים יסודיים ביניהם:

א) בשו"ע אדה"ז כותב: ויש מי שקבלה בידו שגוף הגימ"ל יהי' כמו זיי"ן שימשוך רגל ימין מאמצע הראש ולא מקצהו ככמו בוי"ו, וכן כל ראשי שמאל שבאותיות שע"ט נ"ז ג"ץ ... אבל קבלת האר"י ז"ל אינו כן כמשי"ת.

ולא נתפרש כ"כ למעשה איך לעשות באות ג. אמנם בתצלום הפרשיות הנ"ל אין הרגל נמשך מאמצע הראש אבל גם לא מקצהו.

בציור שבאותיות הרב יש לראשה שני עוקצים (זויות) לשמאלה (למעלה ולמטה) ולא לימינה. וכתב על זה שם, שאין ראשה דומה לזיי"ן אלא ליו"ד עם ירך קטן והירך יוצא מראש קרוב לסופה לפנים מירך היו"ד.

ובציור שבקובץ יגדיל תורה שם יש לראשה עוקץ נוסף (זוית נוספת) בימינה למטה, וכתב ע"ז שם, כי הרגל יוצאת מעט מימין לאמצע הראש ולא מקצהו.

אמנם בקובץ יגדיל תורה שם עמ' קכג, כותב הסופר הרב אליעזר צבי זאב שי' צירקינד, שזה (שכתב שהרגל יוצאת מעט מימין לאמצע הראש ולא מקצהו) אינו נראה לעינים (בתצלום הנ"ל). והוכיח מהצ"צ שאינו כן.

ושם עמ' קפט, כותב הסופר הרב מנחם מענדל שי' אהרונוב, כדברי הרי"ש שי' גינזבורג.

וכיון שחמשת הציורים הם לפנינו, יוכל כל אחד לשפוט לעצמו.

ב) על מה שכתבנו לעיל (מאותיות הרב ומקובץ יגדיל תורה) שראשה עגול מימין כיו"ד, כותב הרב צירקינד שם "זה אינו אלא מרובעת".

ג) בשו"ע אדה"ז כותב: וירך שמאל לא תהיה עקומה אלא משוכה בשוה ומוגבהת קצת כלפי דלי"ת.

בציור אותיות הרב שם: ירך שמאל תמונתו כיו"ד הפוכה עם ג' עוקצים.

אמנם בציור שביגדיל תורה שם אין עוקץ לירך למעלה בימין, כי אם עובי הירך מחובר לרגל ימין.