E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ס
הלכה ומנהג
האם מותר לבעל לסובב הכפרה מעל לראש אשתו שאיננה טהורה [גליון]
הרב גדלי' אבערלאנדער
מח"ס פדיון-הבן כהלכתו

בגליון ערב ראש השנה (תשפ) עמ' 33 דן ידידי הרב י"ד קלויזנר האם מותר לבעל לסובב הכפרה מעל לראש אשתו שאיננה טהורה, ומסיק להיתר ומדמהו לדין שמותר לברך על נר הבדלה שביד אשתו בזמן שאיננה טהורה, ע"כ.

והנה גם בספר סוגב בשושנה (לר' אליהו שמואל וינד, ירושלים תשל"ח) עמ' שעד מתיר בזה. אולם בשו"ת יפה נוף (לרבי יצחק מזיא, בן דורו של הרמ"א, הוצאת מכון ירושלים, תשמ"ו) יו"ד סי' קג כותב להדיא לאיסור. וז"ל: "ואין נראה להיתר, דהא הרמב"ם כתב בפ' כ"א מהלכות אישות [ה"ח] דנדה אינה נותנת הכוס ביד בעלה.

והרב המגיד כתב על זה וז"ל: מכאן יש ללמוד מדנקט כוס שהוא דרל חבה, הא שאר דברים יכולה להושיט מידה לידו, וכן קצת מפרשים ויש מחמירין בכל דבר עכ"ל.

וכתב ב"י בי"ד סי' קצ"ה וז"ל: והרשב"א מן האוסרים שכתב וז"ל: לא יושיט מידו לידה שום דבר שמא יגע בבשרה וז"ל רבינו ירוחם: העידו על רש"י שלא היה רוצה לתת מפתח מידו לידה וכן נכון להחמיר אפי' בדבר ארוך שמא לא יזהר בטוב ויגע בבידה עכ"ל.

ונראה דמכ"ש בנדון דידן שצריך לסבב בידיו מסביב לראשה שיש לחוש שמא יגע לכן נכון להחמיר. ואפי' לזרוק מידו לידה אן להיפך אוסר בש"ע שהגיה מהר"ם איסרלנש ז"ל ע"ש [בסעיף ב]".