E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ס
שונות
קריאת פ"נ בחדר היחידות
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית "אגודת חסידי חב"ד"

ב"רשימות" שנדפסו ימים אלו מסופר אודות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, אשר נכנס בשנת תרמ"ד לחדר היחידות של כ"ק אביו אדמו"ר מוהר"ש נ"ע לקריאת פ"נ, בחגירת אבנט ובבכיות עצומות.

סיפור זה מובא גם בלקו"ש חל"ב ע' 24, ומבאר שם את תוכן הענין שהוא מחמת נצחיות הצדיק ומקום עבודתו כו', ומוסיף: ויתירה מזו: קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק (גם לאחרי הסתלקותו) היא באותו האופן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, נשמה בגוף … היינו "כמו שהי' בחייו" כשהי' נכנס ליחידות.

אמנם אחרי כל זאת עדיין אינו מובן לכאורה, הטעם שקרא את הפ"נ דוקא בחדר היחידות של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, ולא קרא אותו על אוהל קדשו, כנהוג!?

באותו אופן נהג גם כ"ק אדמו"ר זי"ע בשנים תש"י-תשי"א, אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, כמוזכר פעמים רבות באגרותיו הקדושות ח"ג וח"ד:

כרך ג אגרת תרכז: האב איך געליינענט דעם פדיון וועגן אייער פלימעניק הילד... שי' בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

שם אגרת תרכח: הא[ב] איך געלייענט בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר, מיין שווער דער ליובאוויטשער רבי, הכ"מ.

שם אגרת תרמט: אזכיר את שמותיהם - בהיכל ועל הציון.

שם אגרת תרנג: קראתי בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות.

שם אגרת תרסה: הפ"נ הנ"ל קראתיו זה עתה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

שם אגרת תרסו: הפ"נ שלו קראתיו בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שבו נכנסים ליחידות ונתינת פדיונות.

שם אגרת תרסז: קראתי הפדיון בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסין שם ליחידות ולמסירת פדיונות.

שם אגרת תרעה: בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פ"נ. כן אזכירה בהיותי על הציון.

שם אגרת תרפו: הפדיון אקרא, כבקשתו, בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם למסירת פדיונות וליחידות, וכן אקראהו בשעת הכשר על הציון.

שם אגרת תרפז: הזכרתי בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

שם אגרת תשא: הפ"נ אקרא בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות וליחידות, וכן בשעת הכושר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

שם אגרת תשל: קראתי הפ"נ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות וליחידות. כן אקראם בשעת הכשר על הציון.

שם אגרת תשסה: קראתי הפ"נ בער"ה על הציון, ואח"כ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות וליחידות.

כרך ד אגרת תשסט: הפ"נ שלו, וכן של התלמידים, קראתים בער"ה על הציון ובר"ה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

שם אגרת תשפד: הפ"נ שלו נתקבל , וקראתיו בערב יום הקדוש על הציון, ואח"כ בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות ויחידות.

ושוב נשאלת כאן השאלה, מהו טעם הכפלה זו, לקרוא את הפ"נ הן על הציון והן בחדר היחידות.

הנהגה זו של קריאת פ"נ בחדר היחידות הופסקה, מסיבה צדדית, בחורף תשי"א. אמנם בשנת תש"נ, כאשר ניתנה ההוראה להקדיש את כל הדירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לספריה, שאלנו וכתבנו כמה אופנים באיזה אופן לסדר את חדר היחידות. הרבי הדגיש את המלים "שיהי' מקום תפלה ושפיכות נפש של כל הצריך ישועה", והוסיף בכתי"ק "וקריאת פ"נ".

שוב נשאלת כאן השאלה, מהו ההפרש בין קריאת הפ"נ על הציון ובין קריאת הפ"נ בחדר היחידות.

ובאמת ראיתי רבנים ומשפיעים, תמימים ושלמים מכל החוגים, שנכנסים לחדר היחידות לקריאת פ"נ. אמנם רבים הם נבוכי הזמן, הן בענין קריאת פ"נ על האוהל והן בענין קריאת פ"נ בחדר היחידות, וההכרח הוא לברר ולבאר ענין זה בשרשו.