E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ס
הלכה ומנהג
תחילת זמן קריאת שמע ותפלה
הרב גדלי' אבערלאנדער
מח"ס פדיון-הבן כהלכתו

כבר ידוע דעת רבינו הזקן בסידורו שזמן תפלה וקריאת שמע חשבינן מה"נץ החמה" ולא מ"עלות החמה". ולאחרונה ראיתי בפירוש רבינו חננאל למס' ברכות (כו, א. מהדורת דוד מצגר מכון 'לב שמח' תשנ"ה) שכותב להדיא כדעת רבינו וז"ל: "נתברר שהיה נשחט תמיד של שחר קודם הנץ החמה, והיה מעת זריחת השמש עד סוף ד' שעות כשר להקריבו שהם ד' שעות ועוד משעת שחיטתו עד זמן הקרבתו וזהו טעם ר' יהודא ופסק רב כהנא כר' יהודא. ומסיים שם: והתפלה כנגד תמידין… גם התפלה כיוצא בו. וכדאי למהדירי שו"ע רבינו כשמציינים בסי' נה לדברי רבינו בסידור, לציין גם דברי רבינו חננאל הזה.