E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - תש"ס
פשוטו של מקרא

הערות בפירש"י עה"ת עפ"י גירסאות שונות

הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

בפ' תרומה כה, לה כתב רש"י "ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה תמצאם כמנינה [בדפוס ריגו - כמנין] איש איש במקומו".

וראיתי בכת"י אחד המעתיקים ששם נוסף אח"כ: "והנה היא מצויירת למעלה כהילכתה ציור מבואר". אכן בעמוד הקודם יש ציור מהמנורה בשיטת רש"י, וצ"ע אם זה מרש"י או של המעתיק שהיה איטליאני. וכן ברלינר בהוצאה הראשונה שלו משנת תרכ"ז מציין בהערה מכת"י: "והיא מצויירת למעלה בזה הקלף כהלכתה ציור מבואר".

בכל הדפוסים ובכת"י שראיתי לא מצאתי שום ציור, רק בכת"י הנ"ל.

בפ' תצוה כד, כ:

בכל הדפוסים מתחיל "ואתה תצוה. זך.". ויש להקשות הרי רש"י אינו מפרש תי' "ואתה תצוה" ולמה מעתיק תיבות אלו. והנה בדפוס ריג'ו ליתא תי' אלו, וכ"ה בדפוס אלקבץ, רק נוסף בכת"י.

וראה בלקו"ש כרך י"א ע' 129 ואילך - שרש"י מוכרח להביא תי' אלו. ולפי' כ"ק רבינו מתאים הנוסח שבדפוס זאמארא ובכתב יד רש"י מאחד מחכמי רומי רבינו "שבתי בר' יחיאל בר' משה הרופא" (ממשפחת בעל "שבלי הלקט") שכתבו לעצמו בשנת קפ"ה [כמו שכתב בשער הספר], ושם הגירסא "את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך".

וראה ברמב"ן למה בעשיית המשכן נכתב בלשון "ועשית" וכאן נכתב "תצוה".

ופלא שברלינר [כמדומה שראה הכת"י הנ"ל], שעוועל ויוסף הלל לא העירו על שינוי זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות