E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - תש"ס
הלכה ומנהג

פרק "למנצח יענך" ביום שאין אומרים תחנון

הרב שלמה שמואל פליישמן
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בסידור "תהלת ה'" עמ' 190: "תקנה נוספת: בימים שאין אומרים תחנון, ובמילא אין אומרים למנצח גו' יענך, אומרים אחר התפלה לפני אמירת תהלים את המזמור למנצח יענך אבל לא בתור סדר התפילה כי אם בסדר תחנונים".

ומעולם הוקשה לי: מהו ההבדל בין תחנון שבגינו אין אומרין (ביום שא"א תחנון) למנצח יענך, לבין תחנונים שבתור זה אפשר לומר (ואפי' בשבת) למנצח יענך.

ואבקש מהקוראים שי' להבהיר הענין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות