E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - תש"ס
פשוטו של מקרא

והאלקים אנה לידו

הרב שלמה שמואל פליישמן
נחלת הר חב"ד, אה"ק

על הפסוק והאלקים אנה לידו (שמות כא, יג) שואל רש"י: "ולמה תצא זאת מלפניו"? ומבאר עפ"י הפסוק מרשעים יצא רשע שהקב"ה מזמן שני בנ"א שאחד הרג מזיד, ואחד הרג שוגג, ואין עדים לשניהם, ולא באו על עונשם, ולכן זה שהרג שוגג עולה בסולם, ונופל על מי שהרג במזיד שנמצא תחת הסולם, וכאן זהו בפונדק בפרהסיא ויש עדים, זה שהרג מזיד בא על ענשו ונהרג, זה שהרג בשוגג גולה עפ"י עדים.

ומעולם הוקשה לי, הרי השאלה של רש"י הוא מדוע "האלוקים אנה לידו" - ש(א) האדם ללא רצונו הורג, ו(ב) שנהרג אדם, ומה מתרץ שכיוון שהרג בשוגג ללא עדים וכו', הרי א"כ יוקשה על הפעם הראשונה:

א. מדוע הרג זה בשוגג, ונהרג אדם בשוגג. ב. ומדוע הנהרג ע"י ההורג במזיד נהרג, וכן אין לדבר סוף על העבר*.


*) י"ל דביאור רש"י קאי רק לבאר הענין ד"והאלקים אנה לידו", דקאי על אופן כזה שבאמת מתחייב בעונשו "ושמתי לך מקום לנוס שמה" - ולאחר שהותחל הענין דערי מקלט. ולפני שהיה הענין של ערי מקלט וודאי לא שייך לומר שהוא מפני שחייב גלות, ושייך לומר בזה שהוא מצד בחירה הן בנוגע לשוגג והן בנוגע למזיד - ראה רמב"ם הל' שגגות פ"ה ה"ו ורמב"ן בשער הגמול בתחילתו ד"ה 'ועוד'. וראה בזה בלקו"ש ח"ג ע' 838, 944, ובאג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ט ע' ריד-טו. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות