E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - תש"ס
פשוטו של מקרא

בפירש"י ד"ה 'ובקר וראיתם' וד"ה 'בשר לאכול' [גליון]

הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

בגליון תשצ (לש"פ יתרו) הביא הרה"ח וו. ראזענבלום שי' מש"כ רש"י בד"ה 'בקר וראיתם' (בשלח טז, ז): "לא על הכבוד שנאמר והנה כבוד ה' נראה בענן נאמר, אלא כך אמר להם, ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן, אך לא בפנים מאירות יתננה לכם, כי שלא כהוגן שאלתם אותו ומכרס מלאה, והלחם ששאלתם לצורך בירידתו לבוקר תראו את כבוד אור פניו, שיורידוהו לכם דרך חיבה, בבוקר שיש שהות להכינו, וטל מלמעלה וכו'", והקשה הנ"ל למה נכפל זה עוד הפעם בפסוק ח, ועיי"ש עוד, [וראה בזה בלקו"ש כרך טז שיחה ב].

ויש להעיר שבכמה דפוסים הראשונים יש שינוי גדול בגירסת רש"י זו:

בדפוסים שלנו הנפוצים תיבות ד"ה "ובקר וראיתם" הם מפסוק ז;

אבל בדפוס ריג'ו (לדוגמא), הנה תחילת דברי רש"י שבד"ה 'ובקר וראיתם' לפנינו, באה שם כהמשך לפסוק ו - דאחר התיבות "שיגיז לכם את השליו" ממשיך: "אבל לא בפנים מאירות שהרי ממלא מעים שאלתם אותו שלא כהוגן".

ופסוק ז מתחיל: "ובקר: כשיוריד לכם המן, וראיתם בירידתו את כבודו של מקום שבפנים מאירות ודרך חיבה יורידוהו כמונח בקופסא וטל מלמעלה וטל מלמטה. את תלונותיכם על ה'...".

ולפי גירסא זו אין כאן כפל לשון.

ברש"י הוצאת 'שעוועל' העיר בהערה, שההפרש בין ב' הגירסאות הוא - שלפי הדפוסים שלנו יש שתי תלונות בענין בשר: א) שלא כהוגן שאלו, ב) מכרס מלאה; אבל לפי נוסח הדפוס ריג'ו שניהם הם תלונה אחת: "ממלא מעים שאלתם אותו שלא כהוגן". ומציין שכן פי' רש"י ביומא עה, א. וראה בלקו"ש טז ע' 163 הערה 14-15.

הרב שעוועל ז"ל אף שראה דפוס זה ומציין אליו, לא הבחין וציין להפרש זה שהתחלת רש"י בדפוס זה הוא המשך לפסוק ו, שהרי ה"נקודה" לסיום הפי' הוא אחר תיבת "שלא כהוגן". ויותר פלא על שעוועל שהרי ברלינר מציין בהערה שיש דפוסים שהם המשך אחד. וכן העיר ע"ז בספר המופלא "יוסף הלל" להרה"ג מ.מ. בראכפעלד ז"ל.

[מה שאיני מבין, שבלקו"ש חט"ז ע' 161 העתיק לשון רש"י מדפוסים שלנו, ובהערה 5 מציין "ובדפוס א' [-היינו ריג'ו] ליתא התיבות "בבקר שיש שהות להכינו"". והרי בדפוס א' אינו מביא גם כל האריכות שבתחילת הדיבור ולא רק תיבות אלו].

ויש עוד שינוי מעניין בד"ה 'כי תלינו עלינו': בדפוסים שלנו נדפס: "בניכם ונשיכם ובנותיכם".

בדפוס רומי הסדר: "נשיכם בניכם ובנותיכם".

בדפוס ריג'ו הסדר: "בנותיכם ובניכם ונשיכם".

בדפוס אישר ["IXER", רמ] הגירסא: "טף ונשים וגם" ערב רב.

שעוועל וברלינר לא ציינו לשינוי זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות