E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - תש"ס
רשימות

"בפרש"י" או "במפרשי" תהלים

הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, וראש הישיבה - בודאפשט, הונגריה

ב'לקוטי פירושים' שבחוברת א' של 'מראי מקומות, הגהות והערות קצרות לסש"ב'1 עמ' כז נעתק הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע מתוך 'שיעורים בספר התניא' באידיש עמ' 151 הערה 9 בנוגע לפירוש המלה "ולבי חלל בקרבי" שאפשר לפרשו בכמה אופנים: "וברש"י תהלים - ב' הפירושים", והעירו בהערה 48: "אולי צ"ל ראב"ע", כיון שברש"י שלפנינו לא מובאים בו הפירושים השונים.

ולהעיר מ'לקוטי ביאורים' (קארף) - שדומני ששם נתפרסמו לראשונה הערות הרבי לתניא - ובעמ' קד (מהדורת קה"ת תשד"מ) נעתק בשינוי לשון: "ובמפרשי תהלים - ב' הפירושים", וא"ש.

ויש לבדוק בכתי"ק הרבי איזה העתקה היא הנכונה.


1) המלקט ספר 'נשיא וחסיד' לא שם לב כנראה שהספר מודפס בצורת חוברות ולא ציין אליו, לא העתיק צילום השער וכו', ראה עמ' 128 הערה 2.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות