E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ע
שונות
חוטים התלויים מחגורה [גליון]
הרב דוד מנדלבוים
תושב השכונה

בהערתי הקודמת כתבתי, שיש לאחרונה בהשוק גומי עם אבזם, כמו שיש בשלייקעס, בכדי להאריך, או לקצר, את הגומי בכדי שהגומי לא יסחב.

באתי בזה לברר הדברים שלי באר היטב בכדי שהכל יבינו את זה ולא יצטרכו עוד לשאול עוד ועוד שאלות להבין פשט הדברים.

רציתי להוסיף שאותו משב"ק אמר לי שכ"ק אדמו"ר הראה לו על המפתחות שלו בכדי שהוא יעשה את ג"כ.

ועוד רציתי להוסיף שאותו משב"ק אמר לי שאה"נ כ"ק אדמו"ר אמר לו שהמפתחות יהיו עליו כל הזמן, ואפי' בשב"ק, אשר ע"כ כ"ק אדמו"ר הראה לו על המפתחות שלו איך לחרר את המפתחות שלו. הוא אמר לי שלפי מה שהבין, בהשקפה ראשונה, שמסתמא כוונתו הק' היתה בכדי שלא לסגור עצמו בחוץ, בלי המפתחות, אבל הוא חושב שמסתמא זה כמו שכתבתי בסוף ההערה הנ"ל שלא ליחד חגורה רק בשביל ש"ק.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות