E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ע
לקוטי שיחות
חכמה כחיים ובעלי'
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בלקו"ש חכ"ט (משיחת כ"ב טבת תשמ"ה) עמ' 34 שי"ל דהמקור לדברי הרמב"ם (הל' רוצח ספ"ז "וחיי בעלי החכמה ומבקשי' בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין" - הוא בדברי הכתוב קהלת (ז, יב): "החכמה תחיה בעליה". (וראה שם בהערה 15 מספר החינוך ועוד). עיין שם.

והנה לכאורה מצינו מקור נוסף, דבב"ב (ט, ב ואילך) איתא: רבי יהושע בן לוי אומר כל הרגיל לעשות צדקה זוכה הויין לו בנים בעלי חכמה כו' בעלי חכמה - דכתיב (משלי ח, לה): ימצא חיים.

וברש"י שם (ד"ה ימצא חיים): וכתיב גבי חכמה כי מוצאי מצא חיים.

וראה גם איוב ד, כא: ימותו ולא בחכמה. [וראה גם תניא פי"ט]

אבל באמת בפסוק בקהלת ראי' גדולה יותר בלשון הפסוק ש"החכמה (עצמה) תחי' בעליה". ואינו רק כהוספה וכו'. וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות