E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ע
לקוטי שיחות
אם "וזכרתם" הוא מגוף מצוות ציצית או דבר נוסף*
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בלקו"ש חל"ג שלח (ג) חוקר כ"ק אדמו"ר בענין מצות ציצית אם "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'" שנאמרה במצוה זו היא מגוף המצוה, או דבר נוסף הבא כתוצאה מקיום המצוה.

ותולה חקירה זו בסגנון הרמב"ם והטור, להרמב"ם שחילק מצות ציצית לשני פרטים בשתי הלכות מובן ש"וראיתם אותו" אינו חלק מהמצוה אלא הוא דבר נוסף. ולהטור שכלל יחד הזהירות במצוה זו עם זכירת כל המצוות, היא "עיקר מצותה", ומשמע ש"וראיתם" הוא מגוף המצוה.

והנה בגוף השיחה אין התייחסות מפורשת לדעת ספר החינוך. ויש לברר מהי אכן דעתו של ספר החינוך?

החינוך (מצוה שפו) פותח בענין המצוה "להטיל ציצית בבגד כו'" לאחר פירוט אופן החיוב, מגיע ל"שורש המצוה נגלה בכתוב, שהיא למען נזכור כל מצוות השם תמיד" ואחר פירוט עוסק ב"מדיני המצוה".

לכאורה דעתו של החינוך היא כמו הטור שזהו עיקר המצוה, שהרי כותב כאמור: "ואין דבר בעולם יותר טוב לזיכרון, כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יכסה בו תמיד, ועיניו וליבו עליו כל היום, וזהו שנאמר בו בכתוב "וזכרתם את כל מצוות ה'". ואמרו זכרונם לברכה כי מילת ציצית תרמוז לתרי"ג מצוות עם צרור שמונה חוטין שבציצית וחמשה עשרין שבו".

ואם כן בהכרח, איפוא, שזהו ממיעוט המקומות בהם נטה החינוך מדעתו של הרמב"ם שהרי לרוב דעתו כהרמב"ם [ראה אגרת המחבר שבהקדמת ספרו "שרוב דברי הספר נלקטים מספרי עמודי ארץ.. והרב רבי משה בן מיימון" וכ"ה בשו"ת צמח צדק מילואים סי' ס"ג אות ז': שדבריו בחינוך לקוחים עפ"י הרוב מדברי הרמב"ם כנודע. ומציין הר"י פרקש ב'כללי הפוסקים וההוראה' לדברי החינוך במצוה תקע"ג: דרך המלך [הרמב"ם] נלך, לא ניטה ימין ושמאל. - וגם בזה י"ל עפמ"ש הרמב"ם במו"נ (ח"א פל"ד) שתורה על הרוב תדבר]

ובכל זאת הנה רמז יש לזה בסיום השיחה (עמוד 104) במה שציין כ"ק אדמו"ר: אלה שמוציאים הציציות מבחוץ להבגדים ש"נושא חותם אדונו בכסותו" - לשון החינוך מצוה שפ"ו.

***

בנוגע לדעת הרמב"ם אולי יש להוסיף, להביא ראי' קצת לבירור החקירה ממ"ש בספהמ"צ מצוה יד שלא הזכיר כלל (גם לא ברמז) את ענין זכירת המצוות. וק"ל


*) הערה זו ושלאחריה נרשמה לע"נ א"מ מרת פייגא צפורה לאופר (בת הרה"ג ר' משה הלוי לינשה) ז"ל נלב"ע ט"ו מ"ח ש.ז. ולע"נ איש החינוך מו"ה יהונתן מנחם חי אוליעל ז"ל נלב"ע ה' טבת תש"נ. ת.נ.צ.ב.ה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות