E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ע
שונות
נוסח אדה"ז ולימוד החסידות - מה עיקר
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בקונטרס והחי יתן אל ליבו ('התוועדויות תשמ"ח כרך ב' עמ' 566) מובאים דברי כ"ק אדמו"ר להגר"י פיקארסקי:

"בנוגע לנוסח התפילה - קבע אדמו"ר הזקן נוסח זה מלכתחילה באופן השוה לכל נפש. בנוגע לספר התניא - מדגיש בהקדמתו שכותב "לכללות אנשי שלומינו", משא"כ בנוגע לנוסח התפילה - דבר השוה לכל נפש".

בהשקפה ראשונה דברים נראים בסתירה לדברים שנאמרו במספר הזדמנויות כגון: א. ביחידות (נדפסה בספר שליחות חיי עמ' 165) שבה אמר כ"ק אדמו"ר: ההבדל בין לימוד החסידות לנוסח התפילה הוא: לימוד החסידות חייב אדם גם אם אינו מבין את הכול, אבל נוסח התפילה אין לשנות על ידי הכרח.

ב. ממש"נ בהתוועדות י"ט כסלו תשד"מ ע"ד ההוראה לשלוחי מרוקו שעניינם להשפיע חסידות אבל לא לשנות ממנהגי המקום וכו' וכן בריבוי מקומות.

אבל באמת דוק ותשכח כי שוברו בצידו ביחידות נוספת (בספר הנ"ל עמ' 163): נוסח התפילה של חב"ד מכוון כנגד כל הדברים שבתורת החסידות (למרות שבפועל קבע "בנוגע לנוסח התפילה אינני רוצה לומר לך שאתה מוכרח לשנות, אבל עליך להגביר את לימוד החסידות").

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות