E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ע
הלכה ומנהג
בענין הצטרפות שני זיתים לכביצה
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

כתב אדה"ז בסדר נטילת ידיים לסעודה סעיף י"ח, וז"ל: "ואפילו הנוטל ידיו לסעודה אם אינו אוכל פת כביצה לא יברך ענט"י אע"פ שמברך המוציא וברכת המזון והשיעור לצרף לכביצה הוא שיאכל כל כזית בכדי אכילת פרס". עכ"ל.

וכתב ע"ז הקצות השלחן בסימן לו בבדי השלחן ס"ק ה: "בס' תשובות מהרי"ש להר' ישרא' יעקב יעב"ץ אב"ד דקרעמענטשוק בסימן ו' הביא מכתב מאדמו"ר ר' ישרא' נח ז"ל בן אדמו"ר הצ"צ ואעתיק ממנו מה ששייך לכאן וז"ל בסידור בדיני נט"י ססי"ח והשיעור כזית בכא"פ כמו ב' שיעורי או ג' שיעורי כא"פ לכל מר כדאית לי', עכ"ל. ומש"כ שהזיתים יהיו תכופים זל"ז לכאורה כוונתו שיהיו ממש זאח"ז כשגמר אכילת זית א' יתחיל תיכף אכילת זית שני..וצ"ע דמדוע לא נימא שאפי' אם מפסיק מעט אלא שמתחיל לאכול הכזית הב' בתוך כא"פ יצטרף עם הזית הראשון לכביצה", עכ"ל בבדי השלחן.

ונמצא, שלפי המכתב שמביא בבדי השלחן צריכים לאכול שני הכזיתים תיכך זה אחר זה בלי שום הפסק בנתיים, אפי' אם ההפסק יהי' קטן יותר מכדי אכילת פרס.

ולפי הבי השלחן יכול להתחיל אכילת הכזית השני בתוך הזמן של אכילת פרס מאכילת הכזית הראשון.

ולכאורה זה נוגע גם להדיעה בשולחן ערוך סי' רצא שצריכים לאכול יותר מכביצה מעט לקיים מצות סעודת שבת.

נמצא שלכל הדיעות אם הי' הפסק זמן של יותר מכדי אכילת פרס בודאי אין אכילת שני הכזיתים מצטרפים זה לזה.

ויש לעיין מה יהיה הדין, אם נניח שזמן של אכילת פרס הוא שש דקות, ואכל הכזית הראשון מהר בשת דקות והפסיק בשמונה דקות ואח"כ אכל גם הכזית השני בשתי דקות. מי אמרינן שהכל מצטרף, שהרי אכל השני זיתים בשנים עשר דקות, שזהו השיעור של אכילת שני כזיתים, ואילו הי' אוכל הכזית הראשון בשש דקות והכזית השני בשש דקות בודאי היו מצטרפים השני כזיתים יחד.

או, אין מצטרפים שהרי עכשיו הי' הפסק של יותר מכדי אכילת פרס בין כזית הראשון לכזית השני.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות