E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
אגרות קודש
עבודת הכהן
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, ניו יורק

באגרות קודש אדמו"ר הריי"צ כרך ב ע' שפד: "ובדבר שאלתו בזהר [חלק ג יח, א] בנדון כהן אחר המקריב שהוא היפך הגמרא ופסק ההלכה, הנה בכלל ישנם כמה ענינים בקבלה שאינם מתאימים עם הנגלה, אמנם בענין זה אחרי הביאור, הם מתאימים, ומה שבזהר מדבר בנדון סגן, הוא מפני שמדבר בג' ענינים, כהן גדול וסגן . . כהן סתם.

ור' חייא מבאר הענין מקומם של כהן גדול וסגן וכהן הדיוט בג' ספירות, ואח"כ מדבר באם שכהן גדול או הכהן המשיח יחטא שאז הסגן ממלא מקומו איך הוא הסדר של העלאת הקרבן".

ובהערות המו"ל מביא שתי הערות על זה מכ"ק אדמו"ר: על "ופסק ההלכה" כותב רבינו: "עיין תורת כהנים ויקרא. קדושין לו, ב. יד מעשה הקרבנות ה' ט"ו". ועל "שאז הסגן ממלא מקומו" כותב רבינו: "לכאורה צריך עיון בזה".

פירוש הדברים: בזהר שם קאי בקרבן הכהן המשיח, ואומר ר' חייא שכיון שהכהן המשיח חטא הרי כהן אחר מקריב במקומו, ועל זה שאל השואל מפסק ההלכה בגמרא וברמב"ם שם - שהכהן המשיח עצמו מקבל דמו ומזה ממנו מבפנים.

ועל זה בא מענה אדמו"ר הריי"צ שאין זה עיקר הכוונה בזהר שם, אלא שמדבר אודות ג' המדריגות דכהן גדול סגן כהן וכהן הדיוט, ואח"כ כותב שכאשר הכהן גדול חוטא אז הסגן ממלא מקומו, ועל זה כותב כ"ק אדמו"ר שלכאורה הדבר צריך עיון.

ויש לעיין לכאורה בעוד כמה פרטים במכתב זה:

א) מה הכוונה במ"ש שיש ענינים בקבלה שאינם מתאימים עם הנגלה. הרי זה שייך לכאורה רק אם יש שתי דיעות בנגלה, ולהלכה מכריעים כדיעה אחת ובקבלה מכריעים כדיעה האחרת, כגון הנחת תפילין בחול המועד.

אבל דבר שע"פ נגלה מפורש לעשותו רק באופן אחד, האם מצינו שהקבלה תחלוק על זה?

ב) בניצוצי זהר לזהר כאן מקשה ג"כ אבל מגמרא אחרת, במנחות עד, א, שהכהן מתכפר על ידי עצמו (הובא גם במנחות קט, א). ומשמע שיש כאן קושי שאין לו תירוץ.

ג) גם צ"ב מדוע מציין רבינו לקידושין ולא למנחות שם. ויש לעיין בזה, ולא באתי אלא להעיר.

אגרות קודש
אופן הלימוד של יוצא מא"י
הת' שאול רייצס
שליח בישיבה גדולה - מיאמי רבתי

באג"ק ח"ח ע' יג' "בטח ידוע לו תוכן שיחתי מכבר להתלמידים שבאו מאה"ק ת"ו, ע"פ פסק רז"ל שהיציאה מהארץ מותרת לתלמוד תורה, שא"כ צ"ל התלמוד תורה באופן כזה שהתורה תלמד אותו". עכ"ל.

והנה חיפשתי שיחה זו. וכנראה הכוונה לשיחת ז' אדר ה'תשי"ג (למעלה מחצי שנה קודם) - נדפסה בתורת מנחם ח"ח ע' 3 ואילך, השיחה נאמרה לפי הכותרת לקבוצה מתלמידי הישיבה (ולא כפי שכתוב במכתב "שיחתי להתלמידים מאה"ק ת"ו"), ושם המדובר הוא ע"ד המשמעת וכו', וקבלת עול ומרות הנהלת הישיבה וכו', ומוסיף, שזהו בפרט לתלמידים הבאים מאה"ק שהיציאה אסורה ע"פ דין, אלא ללמוד תורה אבל בכלל לא מוסיף לבאר מהו הפי' ת"ת כמו שמבאר כאן במכתב (שהתורה תלמד אותו).

וצריך עיון וחיפוש, באם המדובר בכלל בשיחה זו, ובאם כן שמא חסר ברשימת ההנחה.

או שמש"כ בהמכתב, הכוונה היא שהוזכר ע"ד ענין זה באותה השיחה. וכעת במכתב מפרש הכוונה. אבל זהו דוחק. ויש לעיין.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות