E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
נגלה
תפיסה קודם מיתה
הרב משה לברטוב
ר"מ בכולל תפארת זקנים לוי יצחק

בגמ' ב"ק דף יד ע"ב, מובא שמטלטלין דיתמי לא משתעבדי לב"ח. ורש"י בד"ה ביתמי מוסיף "דאיכא למימר לאחר מיתת אביהם קנאום". והנה, לפי"ז מה שהגמ' אח"כ מוסיפה שתפס מחיים (שמועיל גם ביתמי) הרי"ז טעם שיוכל לגבות, שהרי אז ליכא למימר שלאחר מיתת אביהם קנאום,

משא"כ בגמ' כתובות פ"ד ע"ב, מביאה מה שר' נחמן סובר שתפיסא מחיים מהני, ומפרש רש"י בד"ה אמר ר"נ, והכי גמר לה ר"נ מרביה, והיינו שאי"ז הלכתא בטעמא וצ"ע.

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות