E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - שבת הגדול - תש"ס
שונות
'ספר החקירה' להצ"צ
הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

'ספר החקירה' לכ"ק אדמו"ר הצ"צ נדפס בפעם הראשונה בשנת תרע"ב בשם 'דרך אמונה', ובשנת תרע"ג יצא קונטרס הוספות לספר 'דרך אמונה' - רובו על פי גוכתי"ק הצ"צ. ההוצאה השני' מספר 'דרך אמונה' י"ל ע"י כ"ק רבינו בשנת תשט"ו, ובסופו הוסיף הוספות מההמשך שהיה שייך לחקירה ושלא היה לפני המו"ל הראשון.

ב'פתח דבר' להוצאה השני' משנת תשט"ו כתב כ"ק רבינו ש"ברשימות הביכלאך מכ"ק מו"ח אדמו"ר נמצא בכ"מ - "החקירה"". וילה"ע דבעת שכתב כ"ק רבינו ה'פתח דבר' לא היו לפניו הביכלאך, ובפרט הביכלאך שבאו מעבר לים בשנת תשל"ח, שעל כרך אחד מהם כתוב על גב הכריכה - בגוכתי"ק כ"ק מהר"ש(?) - "חקירה". וכן נזכר בשם זה כמה פעמים במאמרי כ"ק מהורש"ב. וכן הכתב-יד ממעתיק שממנו הדפיס כ"ק רבינו ההוספות, נכתב על הכריכה: "חקירה".

ב] והנה 'ספר החקירה' נראה שאפשר לחלקו לשני חלקים:

החלק הראשון הוא מדף א עד נד, א - שזה כתב הצ"צ כשהכין עצמו לנסוע לאסיפת הרבנים שהממשלה קרא בשנת תר"ג לויכוחים בעניני דת תורת ישראל קבלה וחסידות, ועוסק בו בארוכה בענין קדמות העולם. ומסגנון הלשון נראה שסידרו הצ"צ לעצמו, דלראשונה הביא דעת הרס"ג והעתיק לשונו והוסיף מה שכתבו מפרשיו או אחרים כמו הרלב"ג וה'עיקרים'; ועד"ז עשה גם לשיטת הרמב"ם במו"נ, שהעתיק לשונו והביא מה שכתבו ע"ז גדולי ישראל; ולאח"ז מציין דעת כ"ק אדמו"ר הזקן ע"פ חסידות. - והוא הנקרא בכמה מקומות בשם "חקירה". וחלק זה נמצא בגוכתי"ק ובכתבי יד אחדים.

אמנם החלק השני - מדף נד ואילך - הם מאמרים שונים דשם מבואר כמה ענינים במו"נ שלא באופן מסודר, שהמדפיס הראשון - הרה"ח ח"א ביחאווסקי - צירפם לחלק א. ומאמרים אלו נמצאים בכמה כתבי יד ובמקומות שונים, זה בכה וזה בכה, זה על בראשית וזה על שמות וזה בבוך תהלים וזה בבוך נ"ך, ועל כמה מהם יש הוספות בגוכתי"ק הצ"צ.

ג] עד עתה היה קשה לברר למה קיבץ דוקא מאמרים אלו, וכן הסדר - למה לא סידרם לפי סדר המו"נ, שבכמה מקומות הקדים המאוחר וכו'.

אמנם ממש לאחרונה - קודם פורים ש.ז. - הגיע צילום מגוכתי"ק הצ"צ מ'בוך א"ב' - כמו שמציין המו"ל הראשון במפתח שלו -, ונתברר שבוך זה נכתב כמו "פנקס" ע"י הצ"צ בערך בשנת תר"ח, (באוה"ת נ"ך כרך א ע' תקכה מציין: "בבוך תר"ח דף קמ"ו ע"א נת'...", ונמצא בבוך זה; וכן יש כמה מקומות שמציין לבוך זה "תר"ח"),

והבוך מתחיל עם רשימה על פסוק אחד וממשיך מענין לענין על פסוקים אחרים ומדרשים וכו'.

- גם ה'מפתח' של הבוך נכתב בגוכתי"ק הצ"צ. תחלת הצילום מתחיל מדף כו, א, ולצד כל מאמר בה'מפתח' כתב מספרים 1, 2 וכו' - וגם זה הם בגוכתי"ק הצ"צ. לדוגמא: על המאמר הראשון נרשם: "1 שה"ש צאינה וראינה דף כ"ו ע"ב עד דף כ"ח סע"ב" -

והנה על כמה מאמרים נרשם בכת"י מעתיק: "הועתק", ובסוף: "ע"כ נעתק". איפה נעתק ולאיזה כוונה נעתקה - אינו מצויין.

אמנם כשמשווים כת"י זה לביכלאך אחרים דשם נמצאים אותם המאמרים, וכמה מהם עם הוספות בגוכתי"ק הצ"צ (כנ"ל), רואים שבוך זה - "א"ב" - היה כמו "פנקס", והמעתיק העתיק כל מאמר לפי סדר תנ"ך, לדוגמא: המאמר הראשון (שהוא על הפסוק "צאינה וראינה" שבשה"ש) נעתק ל'בוך חמש מגילות' - ל'בוך שה"ש', והמאמר הב' ל'בוך תלים' וכו', ואחר שהמעתיק הכניסם למקומם, הוסיף אח"כ כ"ק הצ"צ עוד הוספות. וכמו שאנו מוצאים בביכל 1152, שעל כתב יד המעתיק הוסיף בגליון עוד כמה הגהות. ומזה רואים שהבוך "א"ב" הוא מהדו"ק.

- עוד דוגמא: ב'יהל אור' עה"פ "מי כו' המגביהי" (ע' תלו) הדפיסו רק מאות ו', ובהערה כתב הרה"ח ח"א ביחאווסקי: "עד סוף סעי' ה' נדפס בס' דרך אמונה פא, א עד פו, א ששם הוא סוף סעי' ו' יעו"ש ששייך לכאן". וזהו כנ"ל, שלראשונה כתב הצ"צ ב'בוך א"ב', ואח"כ העתיק המעתיק ל'בוך תלים' הו' סעיפים שב'בוך א"ב', ושם - ב'בוך תלים' - הוסיף הצ"צ מסעי' ו' ואילך. (-והמשך הסעי' (ז' וח') שב'בוך א"ב' הם לרשימות איכה, ונדפסו ב'אוה"ת' וב'דרך אמונה' שם) -

ועפי"ז נראה שהמו"ל הראשון - רח"א ביחאווסקי - עבר על כל הבוך והעתיק כל המאמרים דשם מבואר פי' במו"נ, והעתיקם לפי הסדר שכתבם הצ"צ.

(ויש לציין שבוך הנ"ל שהמו"ל הראשון קרא אותו בשם "בוך א"ב", נזכר ע"י הצ"צ ברשימה מעניינת מאוד תחת כותרת "דרושים השייך לר"ה", ונדפס באוה"ת דברים כרך ו ע' ב'תלה, שמציין שם לדרושים דשם מבואר בענין ר"ה,

ושם בע' ב'תלו מציין לבוך זה בשם "בוך ד"ה עירובין ל"ה ב'", ומציין לכמה דרושים עם הדף, וכולם נמצאים בבוך זה).

- כנראה שקודם הכריכה הנוכחית היו דפים א-כה ב'בוך' זה, אלא שאח"כ הוציאם, וה'מפתח' כתב הצ"צ אחר הכריכה.

ויש עוד לציין בזה כמה ענינים, ועוד חזון למועד.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח
היום יום