E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - שבת הגדול - תש"ס
חסידות
"ואהבת" - התבוננות
הת' שלום דובער חזן
תות"ל - 770

ידועה הקושיא1, אודות מצות אהבת ה', ש"לא יתכן הציווי, או שלא יועיל, או שלא צריך, כי האהבה ממילא היא באה מצד איזה סיבה". ומובא התירוץ ע"ז, שהציווי הוא "על ההתבוננות והיגיעה במוח בלבד.."2.

זאת אומרת שאין הציווי על האהבה עצמה, כי-אם על ההתבוננות המביאה לידי'3.

ויש לציין לענין זה כפי שהוא מבואר - ומואר - בתורתו של כ"ק אדמו"ר.

דהנה בשיחת ש"פ ויקהל תשמ"ו (התוועדויות ח"ב עמ' 664) מורה כ"ק אדמו"ר שכל הפעולות דאהבת ואחדות ישראל צריכים להיעשות מתוך שמחה וטוב לבב. אולם, "הרי מכיון שזהו רגש שבלב, כיצד שייך ציווי בנוגע לרגש הלב?! וע"ד השאלה הידועה בנוגע לציווי "ואהבת את ה' אלקיך" - כיצד שייך ציווי על אהבה, רגש שבלב?!

"והמענה לזה - ע"ד המענה בנוגע לציווי "ואהבת את ה' אלקיך" - שע"י ההתבוננות .. בודאי יבוא לרגש של אהבה.

"כלומר, המענה אודות ענין ההתבוננות כו', אינו משנה, ח"ו, את תוכן הציווי, שנאמר שהציווי הוא (לא על רגש הלב, כי אם) על ההתבוננות, שהרי פשטות הכתוב הוא שהציווי הוא על האהבה, אלא פירוש הדברים הוא - ששייך לצוות על רגש שבלב [הדגשת המעתיק], מכיון שע"י ההתבוננות המתאימה בודאי יבוא לרגש של אהבה - עכ"פ באופן דאתכפיא..".

נמצא, שהמצוה היא, אכן, לאהוב - רגש הבא ע"י אמצעי - התבוננות.

דומני, שאין כאן סתירה בין המובא לעיל4ודברי השיחה; כ"ק אדמו"ר מיישב את פשטות הכתוב והפי' הניתן עליו בחסידות. אך לאחר העיון בשיחה, הרי הדברים מאירים5.


1) דרמ"צ קצט, א. ראה גם ספר הערכים ע' אהבת ה' (ח"א עמ' רסז) וש"נ.

2) דרמ"צ שם.

3) ואדרבה, ראה המובא בסה"ע שם, הע' 6 מ"ספר שני המאורות (למהרי"א הלוי עפשטיין מהאמיל) .. מה ששמע מרבינו הזקן נ"ע, מה שקיבל מהמגיד בשם הבעש"ט. ושם (בשם הנ"ל): "ומה שיבוא מזה [מההתבוננות], אין זה מעיקר המצוה"."

ובהע' 9 שם, על המובא בפנים שהאהבה תבוא במילא, "אבל אין צריך לרדוף אחרי', ואדרבה: כל הרודף . . אחר הכבוד כו', והציווי "ואהבת" הוא רק על ההתבוננות והיגיעה במוח".

4) ואפי' המובא בהע' 3.

5) אחרי כתבי זאת, העירני חכ"א מהמובא בתניא פ"מ (נה, סע"ב), אודות אוי"ר: "והנה, אף דדחילו ורחימו הם ג"כ מתרי"ג מצות, אעפ"כ נקראין גדפין, להיות כי תכלית האהבה היא העבודה מאהבה..".

ז.א. שהאהבה עצמה היא גם אמצעי לעבודה, ואכ"מ.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח
היום יום