E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - שבת הגדול - תש"ס
שונות
"מכתב טייץ"
הרב ש. וייץ
רמת גן, אה"ק

ברשימותיו (חוברת קמו) מעתיק כ"ק אדמו"ר את עיקרי מכתבו של הגאון רבי לייב נימוטין (אודותיו ראה 'ימי מלך' כרך א' עמ' 343) בנושא "לא בשמים היא", ובסופו בא: "מכ' טייץ כא למב"י". בהערות המו"ל פענחו שמכאן הוא העתק מכתב נוסף בנושא זה שכתב לרבי ריי"צ הרב טייץ מתאריך כא לספירת העומר. ובהערה (32) מצויין: "ראה גם מכתב אדמו"ר מוהריי"צ אליו..".

הקורא יכול להבין שהכוונה בהערת המו"ל היא ששם עונה הרבי הריי"צ על מכ' זה. אך יש כאן קושי מסויים:

א) אם אכן מדובר במכתב תשובה למכתב זה, הרי שהתאריכים לא מתאימים כלל: השואל פונה ב"כא למנין בני ישראל" והרבי משיב ב"ג' אייר" (שאז מונים לערך ח"י לעומר).

ב) לפי זה לא מובנת כלל תשובתו של הרבי ריי"צ - בה חוזר שנית ומצטט - כתשובה - את חלק מדברי הרב טייץ במכתב השאלה! (לדוגמא: הרב טייץ מציין ל'שם הגדולים' אודות שו"ת מן השמים, וענין זה מוזכר שוב בתשובת הרבי ריי"צ "..ונכבדות מדובר בו בספר שם הגדולים..").

ולכן צריך לומר, בפשטות, כי מדובר כאן במכתב נוסף של הרב טייץ. היינו בתחילה כתב מכתב אחד ועליו השיב לו הרבי הריי"צ בתאריך ג' אייר, ושוב כתב בכ"א למנין בני ישראל מכתב נוסף ואת מראי המקומות שבו ציין הרבי לעצמו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח
היום יום