E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"א ניסן - שבת הגדול - תש"ס
נגלה
ג' מפתחות בידו של הקב"ה
הרב אלחנן יעקובוביץ
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בגמ' תענית ב, א: "אמר ר' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה כו' ואלו הן: מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים". ובב"ח הגיה להקדים את של חיה, ואח"כ גשמים ותחיית המתים.

וצ"ע מהי הקפידא לכתוב בסדר זה דוקא או קצת אחרת, שהב"ח מצא לנכון להגיה.

ואיה"נ דב'עין יעקב' הגירסא כהגהת הב"ח, וכן מצאנו שאדמוה"ז בחר בגירסא של עין יעקב על פני גירסת הש"ס, וכן בגמ' סנהדרין קיג, א הוא כן,

אבל הא גופא צ"ע למה יש קפידא בסדר זה, (מה הסברא בזה).

- ואע"פ דבפשטות י"ל שהב"ח מצא גירסא זו בספרים מדוייקים, ולכן הגיה לשנות,

הנה אולי י"ל שזהו לפי סדר זמני חיי האדם: שבתחילה נולד, ואח"כ צריך גשמים, ותחיית המתים ה"ה רק לעתיד לבוא.

ולכאורה יש להצדיק גם גירסא שלנו - לפני שהב"ח הגיה -, דכיון שכאן (במס' תענית בכללות ובפרט כאן) עסקינן בענין הזכרת גבורות גשמים, מתאים להקדים גשמים, שהרי בשביל זה הביאה הגמ' דרשה זו (של ר' יוחנן) לכאן.

משא"כ בסוגיא דסנהדרין ששם אמרו הקב"ה לאליהו הנביא, סידרו לפי סדר הזמנים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח
היום יום