E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
שונות
'היום יום' ט' טבת
הרב שלמה שמואל פליישמן
נחלת הר חב"ד, אה"ק

ב'היום יום' ט' טבת מביא כ"ק אדמו"ר סדר אמירת "שהם משתחוים להבל ולריק וכו'", וצלה"ב מה הקשר ליום זה ט' טבת דווקא

ויובן בהקדים מחקר מאלף של פרופ' יאיר דרייפוס ששופך אור על ההסטוריה היהודית וכן על כמה ענינים סתומים.

א. איתא במגילת תענית (הקדום לש"ס שלנו) "בתשעה בחודש לא כתבו רבותינו על מה הוא" היינו שיש תענית בט' טבת וחז"ל לא אמרו על מה הוא. מובן שיש משהו שחז"ל לא היו יכולים לכתוב אותו, ואם כפי המפרשים בכלבו שמביא בתוספות חדשים שהוא מגלה סוד שבו מת עזרא הסופר מדוע לא הי' אפשר לכתוב את זה.

ב. בשו"ע או"ח הל' תענית סימן תקפ סעי' ב מביא "בט' בו לא נודע איזה הוא הצרה שאירע בו"

ובבאר הגולה ובט"ז מפרשים שזהו עקב פטירת עזרא הסופר כהכלבו הנ"ל.

אבל רואים שינוי בין ל' השו"ע שכותב "לא נודע" להל' במגילת תענית שכותב "לא כתבו רבותינו" שהרי ברור שחז"ל שתיקנו תענית זה ידעו ומסיבה מסויימת לא כתבו.

ג. בהגהות ר' ברוך פרענקל תאומים על הש"ס מביא "מצאתי בכ"י שבט' טבת נפטר שמעון הקלפוס שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים, ונקבע יום מיתתו לתענית עולם בירושלים"

ד. בספרי חסידים קצא (מהדורת הרב ראובן מרגליות) מביא שאסור לקרוא בשם ליהודי שהמיר דתו, אלא מכנין לו שם, ואפי' לצדיק והגויים תועים אחריו כגון שמעון כופר שאומרים פטר חמור (ולא שמעון).

- מיהו שמעון הנ"ל המכונה הקלפי או כיפה, וכינוי הגנאי שלו הוא פטר חמור, ומה מעשיו שהצילו מצרה גדולה?

הנה ברש"י במס' ע"ז דף ב, א על הפסוק "הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד", ובגמ': "בזוי אתה מאוד" - "שאין להם לא כתב ולא לשון", ברש"י שלפנינו מביא "כתב ולשון של רומיים מאומה אחרת באה להם, אחרים תיקנו להם כל ספריהם".

אבל רש"י זה הוא מצונזר, ובמקור ברש"י שבעין יעקב הראשון מביא "אחרים תקנו להם כל ספרי טעותם יוחנן פאולוס, פיטרוס והם יהודים היו. לשון הוא גראמטיקא הוא הלשון שמדברים הגלחים, הם שינו ועקמו הל' ועשו להם הבל לחשבם בפני עצמם, ולסלקם מעל ישראל, ולא שכפרו כי לטורחן של ישראל נתכוונו, אלא מפני שראו ישראל בצער ובדוחק מתרמיתי ישו, עשו עצמם כאילו הם עמו, וצוו עליהם הכל במפורש בספור תליית ישו".

ה. הסיפור הופיע לפני כמה שנים בעיתון 'המודיע' בשם מדרשים עתיקים ועלומים וכן בספר שנאסר ע"י הנוצרים שהוא אולי מה שרש"י מביא סיפור תליית ישו, ושם מובא מעשיו של שמעון שנשלחו ע"י רבותינו לחדור לתוכם ולתקן להם חוקים ושפה, על מנת להרחיקם ממש מעדת ישראל, וזאת משום שראו שיש שיש מישראל שנמשכים אחריהם וכדי לעצור זאת הי' צריך שיהי' ברור לכל שהם נטו מהדרך ממש, ובחרו בשלש צדיקים והם יוחנן, פאולוס, ופטרוס, הוא שמעון הקלפי המכונה לרע בספר חסידים פטר חמור, והוא תיקן להם חוקים ומשפטים ושפה כמובא שבהאותיות הלטיניות שבתוך הסדר של האותיות יש רמז לכל השקר שלהם.

ו. והנה שמעון הקלפי נפטר בט' טבת כמובא בהגהות הרב פרענקל וכיון שלא היו יכולים לגלות לכולם את כל מה שעשה כמובן לכן לא כתבו חכמים מה סיבת הצום בט' טבת.

ועל פי כל הנ"ל לכאורה יובן היטב מדוע זהו הנושא של ט' טבת בהיום יום. כי כל הקטע הוכנס לתפילת עלינו, שהם משתחוים להבל ולריק - על אמונת הנוצרים, וביום זה נפטר הלוחם הגדול החשאי עפ"י שליחות חז"ל למנוע משמד גדול של יהודים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח