E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
הלכה ומנהג
מ"מ לקו"א בשו"ע אדה"ז
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בקו"א סי' שמה ס"ק א: עי' בתוס' ורא"ש וכן דעת הרמב"ם ורשב"א ורבינו ירוחם ומגיד משנה.

ובמ"מ לקו"א שם צויין על התוס': עירובין עח ע"א ד"ה אלא. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: עירובין נא, א ד"ה כזה (שחלק על דעת ר"ת).

ועל הרא"ש צויין שם: פ"ק דשבת סי' יב. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: עירובין פ"ד סי"ג.

ועל הרשב"א צויין שם: שבת ח' ע"א. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל (כציון השני שבמ"מ לקו"א, שלא נעתק בהוצאת עוז והדר): עבודת הקודש (שער ג ס"ד).

ועל רבינו ירוחם צויין שם ושם: נתיב יח. וצ"ל נתיב יב ח"ד (עא, ב).

ועל המגיד משנה צויין במ"מ לקו"א: פי"ד מהל' שבת הל' יז (ובמהדורת עוז והדר: הל' יד). וצ"ל: ה"ז.

שם ס"ק ב צויין על הרמב"ם: פי"ד הכ"ד. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: פי"ז הל"ג.

והפלא הוא על מהדירי הוצאת עוז והדר, אשר במקום שהעתיקו את הציונים מספר "מראי מקומות לקונטרס אחרון" כסומא בארובה, מתייהרים בהקדמתם לאמר: ועוד דבר גדול עשינו בציון כל המראי מקומות לקונטרס אחרון ... שנסנו מתנינו ובטרחה ויגיעה גדולה השתדלנו לציין עד כמה שאפשר את המראי מקומות לכל הגמ' והרמב"ם והראשונים והאחרונים.

ויתירה מזו כותבים שם: היות ומושקע במהדורה חדשה זו הון רב ויגיעה רבה ע"כ עפ"י דין תורה ולהבדיל עפ"י הזכויות הבינלאומיות אנו אוסרים בכל תוקף כל אופן של הדפסה צילום והעתקה אפילו חלקית מכל ההוספות והתיקונים ומראי מקומות, ושארית ישראל לא יעשו עולה. והפלא הוא, שדבר שהזהירו עליו כל כך נכשלו בו כל כך.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח