E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
חסידות
מצות "ידיעה"ת" ומצות "והגית בו" [גליון]
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

בהמשך לשקו"ט בב' גליונות שעברו בענין דברי הרבי במצות ידיעה"ת וידיעת "והגית":

הנה בגליון שעבר בהמשך למה שכתבתי שהרבי לומד פי' הענין (ובדברי אדמה"ז בשו"ע ותניא) דלגבי מצות לימוד התורה נתחלק מצות לימוד התורה ("ולמדתם אותם", ו"והגית בו") לב' חלקים, שישנו ציווי כללי ד"והגית" דבזה יוצא גם במחשבה (ועוד "חלק המחשבה שבוהגית"), ועוד ציווי פרטי דדיבור בתורה שזהו ענין המיוחד המבואר ע"י יהושע "לא ימוש ס"ת מפיך" דבזה ביאר הפסוק "ולמדתם אותם" (דבוודאי גם בזה מקיים "והגית" כיון ש"הוגה" בתורה, אלא שאין בזה שלימות) דלימוד התורה ד"לא ימוש התורה מפיך".

והעירו כב' המערכת בגליון שעבר ע"ז דרואים מדברי הרבי בחי' וביאורים ובספה"מ מלוקט דהכתוב "לא ימוש התורה מפיך", וכן הכתוב בדברי אדמה"ז שבהרהור אינו יי"ח מצות ולמדתם אותם", דהכוונה בדווקא למצות "ולמדתם" ולא ל"והגית" שמזה מובן לכאורה "שאכן אין ענין מיוחד בזה שמצות "והגית" תהיה ע"י דיבור "מפיך". ולכאורה אין בזה הערה - דדברי הרבי שם לכאו' כוונתו לומר שיוצא י"ח "והגית" ע"י מחשבה, ולכן אין לומר כוונת אדמה"ז שאיי"ח ב"ולמדתם" "לא ימוש" דקאי גם א"והגית" כיון דמקיים "והגית" גם במחשבה. אבל אין זה מחייב לומר ש"והגית" לא "שייך" כשלומד בדיבור (שע"ז הותחל השקו"ט בגליונות שעברו) אלא שמספיק "חלק המחשבה" בזה, אבל כשמדבר גם מקיים "והגית" שבפועל "הוגה" בתורה1 עד השלימות בזה שמקיים בפועל "לא ימוש מפיך" שזה הפי' ב"ולמדתם אותם"2.


1) ובפשטות "הוגה בתורה כדוד אביו" שבמלך המשיח כולל לא רק לימודו במחשבה אלא שלימות בלימוד ובקיום מצות לימוד התורה שהוא על ידי דיבור.

2) יש להעיר על דברי הרבי ברשימות בביאור תניא פ"ה שעד"ז יש לפרש בפמ"ו בענין נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא, ד"ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו...", דהשגת התורה הכוונה על חלק המחשבה דבוהגית, וידיעתה קאי על ידיעת התורה. ויש לעיין מה שבפמ"ו הסדר הוא השגת התורה ולאח"ז ידעה ובפ"ה הסדר הפוך ידעת התורה ולאח"ז השגתה. ואואפ"ל דבפ"ה מבאר המעלה בלימוד התורה על מצות מעשיות, ולכן הסדר ד"לא זו ואף זו" דאפי' המחשבה שבמצוה גדלה מעלתה על שאר מצות ואפי' על מצות שבדיבור (ולא רק "ידיעת התורה") בענין שמקיף ותופס התורה בקרבו כו'. ובפמ"ו הסדר ב"זואצ"ל זו" במעלת ההדבקות שעל ידי לימוד התורה דבידיעת התורה יש בו יותר מענין זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח