E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
הלכה ומנהג
טלטול מבית למרפסת
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

ראיתי בכמה בתים המרפסות מחוברות ובנויות בצורה זו:

[כל מה שמצוייר כאן הוא כותל שגבוה עשרה טפחים. ועוד יש המשך הכותל (בין המרפסות) שנמוך מעשרה טפחים, ולא צוייר כאן, שאינו מוסיף ואינו מגרע להלכה].

והיה לנו דיון בהיתר הטלטול מבית למרפסת, וכן הטלטול ממרפסת למרפסת. אמנם אחר העיון והתייעצות, לא מצאתי טעם להתיר הטלטול בהם, עד אשר יעמידו צורת הפתח, או שיעמידו ארבע לחיים: בסוף שני המרפסות - אחר שיורדים מהמדרגות הראשונות, ומשני צדדי הכותל שביניהם. והטעם לזה, כי כשיוצאים מפתח הבית, יוצאים המדרגות לרחוב, בלי שום לחי מכל צד. ולכן אסור לטלטל נגד הפתח.

כותל המרפסת שלעבר הרחוב, לא נחשב כמו לחי (או כמו עומד מרובה על הפרוץ), כיון שבסופו יש פינה וכותל הפונה לפנים ומכסה עליו (כמו בכל מבוי, שיש כותל לעבר הרחוב, ואינו מתיר לטלטל במעבר הפתוח לרחוב).

גם הכותל הקטן שנכנס לפנים אינו נחשב כלחי, מכמה טעמים: א) בסופו אינו גבוה עשרה. ב) בסופו אינו סמוך לכותל. ג) אינו היכר מחיצה בין פתח הבית לרחוב.

דברים אלו אמורים אף אם לא היה כותל האמצעי מפסיק ביניהם, וכ"ש כשיש כותל המפסיק ביניהם; אלא שאם לא היה כותל מפסיק, היה מספיק בשני לחיים, בסוף שני המרפסות. ועתה שיש כותל ביניהם, לא סגי בשני לחיים, כי אם צריך ארבע לחיים, כאמור לעיל. עכ"פ כן נראה לענ"ד, ואשמח לשמוע בזה חוות דעת הקוראים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח