E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
הלכה ומנהג
בדיקת חמץ בער"פ שחל בשבת [גליון]
הרב חיים גרשון שטיינמעץ
ראש ישיבת מנחם מענדל ליובאוויטש - דעטרויט

שו"ע אדה"ז סי' תמד ס"א: י"ד בניסן שחל להיות בשבת כיון שא"א לבדוק בליל שבת .. וגם ביום א"א לבדוק .. לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל ששי שהוא ליל י"ג.

ובגליון תתטו (שי"ל לכבוד י"א ניסן) ע' 96 העיר הרב א.ה.ה. על דיוק הלשון "מקדימין הכל", שמלת "הכל" מיותר. ומפלפל בזה באורך ונקודת דבריו שבא לומר שגם אם כבר בדק לפני ליל י"ג (ע"ד המבואר בסי' תלג ס"ז) צריך לחזור ולבדוק בליל י"ג, כיון שזהו עיקר זמן הבדיקה בש.ז., עכת"ד בקיצור וע"ש באורך.

היינו שמפרש "מקדימין הכל" - שקאי על כאו"א, שכאו"א צריך לבדוק דוקא בליל י"ג ולא לפני זה. ולענ"ד לא משמע כן בכונת דבריו, שהרי משמע שבא לומר רק שצריך להקדים (ולא שמי שהקדים עוד יותר - לבדוק בליל י"ב (עד"מ) - צריך לאחר ולבדוק עוה"פ).

ולענ"ד אולי אפ"ל בפשטות, שכונת אדה"ז שכל הדברים שצריך (בכל שנה ושנה) לעשות בליל ויום יד, הנה בקביעות ש.ז. מקדימין הכל - היינו כל הדברים האלו - ועושים אותו בליל ויום יג, וכהמשך לשונו ש"כיון שא"א לבדוק בליל שבת .. וגם ביום א"א לבדוק .. לפיכך מקדימין הכל ( - כל הדברים האלו, ומפרש:) לבדוק בליל שישי שהוא ליל יג, ומברכין על ביעור חמץ, ומבטלין כל חמץ שנשאר ברשותו .. וביום ע"ש צריך לבער כל החמץ שברשותו .. ".

היינו שתיבת "הכל" לא קאי על "הגברא", אלא על (כל) הדברים שעושים שצריך להקדימם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח