E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
הלכה ומנהג
אימתי מסלקין ס"ת ראשון
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב הישוב עומר, אה"ק

בקריה"ת בחוה"מ פסח זה, רצו בא' מבתי כנסת חב"ד למנוע הטעות שיאמרו קדיש מיד כשיניחו את הספר השני על הבימה (לפני קריאת ה'רביעי'), ולכן הציעו לסלק את הס"ת הראשון מיד לאחר הקריאה, לפני הנחת הספר השני.

אמנם יש להעיר שאין לעשות כן, שהרי ברמ"א סו"ס קמז כתב: "ואין מסלקין הראשונה עד שכבר הניחו השניה על השלחן, שלא יסיחו דעתן מן המצוות". ובב"י שם מביא זאת מהמרדכי סוף הל' קטנות בשם מהר"ם, ובטור השלם צויין גם לתשב"ץ קטן סי' קפז.

ובמטה משה סי' רנד הביא טעם אחר: "כדי שלא יעמוד החזן בטל בלא מצוה. כן מסיק בסוף תמיד נשחט (פסחים פ"ה מ"ו) "מקבל את המלא ומחזיר את הריקם" [בגמ' שם (סד, ב) אמרו הטעם משום "אין מעבירין על המצוות" ופירש"י כיוון שכבר הושיט לו את המלא, ולכאורה אינו שייך לנדו"ד, ובשדה צופים הנדפס בש"ס ווילנא לאחר הרא"ש שם לא צויין שעניין זה הובא אי-שם ברא"ש על הש"ס. ובכ"ז מסיים שם בציון המקור:] "בפ"ב דשבת הוא באשר"י בשם רבינו יונה" [תח"י נמצא ה'מטה משה' מהדורת הרב קנובלוביץ, י-ם תשל"ח, שלא ציין היכן הוא, וגם אני לע"ע לא מצאתיו].

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח