E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
שיחות
שמות בני בנימין ע"ש יוסף
הת' מ.ש. לובעצקי
תלמיד בישיבה

רש"י בבראשית מג, ל. ד"ה 'כי נכמרו רחמיו'. מסביר את שמותם של בני בנימין שכולם נקראו ע"ש יוסף וע"ש צרותיו.

והנה בשיחת ש"פ מקץ תשל"ה אמר הרבי שכשמונין בד"כ את בניו של בנימין מסדרים אותם עפ"י הסדר שנולדו, ואילו כאן הסדר ברש"י הוא עפ"י המאורעות שקרו ליוסף, ומתחיל מן הכבד ויורד אל הקל היינו מהמאורעות החמורים אל המאורעות הקלים יותר.

ולפי"ז שואל הרבי לא מובן הסדר ברש"י שהבן הראשון שמביא, שמו מורה על ענין חמור יותר: "בלע ע"ש שנבלע בין החומות", ואח"ז הוא "בכר ע"ש בכור לאמו" שלכאורה הוא לא כ"כ חמור, וכן מביא עוד כמה עניים שלא כ"כ חמורים והאחרון הוא "מרד ע"ש שירד לכבין האומות". ולא מובן א. מה החילוק בין בלע למרד שתוכנם אחד. ב. אפי' נאמר שיש חילוק בינהם בלע יותר חמור ממרד. היה צ"ל לכאו' הסדר שמרד יהיה אחר בלע ולא בסוף ואחר כמה בנים ששמותיהם הם בענינים קלים יותר, ע"כ.

אך בהמשך השיחה הרבי לא מתרץ את זה. ובשיחה המוגהת (נדפסה בלקו"ש חט"ו עמ' 348) כלל לא הובאה שאלה זו.

ואבקש מהקוראים להעיר ולהאיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות