E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
הלכה ומנהג
מנורות ברחוב של אלקטרי ושל גז [גליון]
הרב איסר זלמן ווייסברג
טורונטו, קנדה

בגליון תתקיא הערתי שכדאי להשתדל שהמנורות הגדולות העומדות ברחוב העיר ידלקו בנרות ממש של שעוה או שמן וכיו"ב, כי במנורה של חשמל אין שום קיום מצוה של פרסומי ניסא, וממילא חסר גם כל הענינים הרוחניים המתקיימים ע"י החפצא של נרות חנוכה.

וע"ז העיר בגליון העבר הרב י.ל.ג. שבאנציקלופדיא תלמודית מובא דעות שמנורת חשמל כשרה לנר חנוכה, וממילא פשוט דאם א"א להדליק נרות ממש דיותר טוב בחשמלי מבלא כלום, ובודאי שבזה צודקים דבריו, וטעיתי בזה.

ובהמשך דבריו מביא מש"כ רבינו באג"ק (ח"י עמ' רכח ועמ' שלו) דבענין הדלקת נר חנוכה בנר חשמלי "כבר דשו בזה רבים", ושוב שולל רבינו סברת הכותב לפסול חשמל משום חסרון שיעור. ומסיק הרב הנ"ל, ד"היוצא מזה: א. הרבי, לא רק שלא שלל הדלקה באופן כזה, ואמר שאינו חפצא של נר, אלא ציין גם לספרים שלדעתם מנורת חשמל כשרה לנר חנוכה. ב. הרבי ביטל סברא הנ"ל שלפי' רצו לאסור הדלקה כזו".

ולענ"ד אין דבריו נכונים בזה. חדא מש"כ שרבינו ציין "לספרים שלדעתם מנורת חשמל כשרה לנר חנוכה" אינו, כי כל השבעה פוסקים שלהם ציין רבינו מסיקין דנר חשמלי פסול לנר חנוכה. (אלא שסברת הבית יצחק לפסול מנורת חשמל לכאו' ל"ש במנורה העשויה במיוחד לחנוכה). ואילו הספרים המובאים באנצי' הנ"ל המתירים, אינם מובאים באג"ק הנ"ל. ואפי' אם הי' כדבריו, אין להביא שום הוכחה, דמזה שרבינו הביאם דמסכים רבינו עם דבריהם, דאין כוונת רבינו באג"ק הנ"ל כ"א להפנות השואל להספרים הדנים בענין זה, ולא להכריע כלל. ומה ששולל סברת הכותב לפסול חשמל משום חסרון שיעור אינו מוכיח כלל ששולל רבינו כל הסברות המובאים בספרים לפסול נ"ח.

היוצא מזה: בענין נרות חשמל אין אנו יודעים כלל מהי דעתו של רבינו בזה, ולכן כיון שרובא דרובא מהפוסקים אוסרים ופוסלים נרות חשמליות, בודאי שטוב להשתדל בכל מה דאפשר שהמנורות העומדות ברה"ר לא יהיו חשמליות. ובאמת שכמעט בכל מקום הדבר אפשרי אם כי הוא עולה ביותר טרחה והשתדלות, ואולי ביותר דמים. אבל לענ"ד כדאי הדבר להאיר חשכת הגלות בנר מצוה הכשר לכל הדיעות.

ושאלתי שליח אחד המבין בענינים אלו, ואמר לי שבאמת עשיית מנורה כשרה אינו קשה במיוחד, אבל האור של חשמל מבהיק ומאיר הרבה יותר, וממילא שאיכא יותר פרסומי ניסא. אכן לאמיתו של דבר נר של מצוה אפילו אם אורו הגשמי הוא קלוש, זה פועל יותר באין-ערוך להאיר החושך מנר שאינו של מצוה, וכפשוט.

שנית, כיון דסו"ס יש פוסקים המתירים, א"כ באופן שא"א בשום פנים להקים נרות ממש, ודאי יותר טוב להדליק בנר חשמלי מבלא כלום, וכמ"ש הרב הנ"ל.

והלום ראיתי בקונטרס "הלכה ברורה" שמביא מהר"י בעלסקי שיחי', שכיון שאין לנו ראיות ברורות לפסול נר חשמלי לכן במקום שא"א להדליק נרות שמן ושעוה (כמו בבתי רפואה וכיו"ב) יש להדליק בחשמל, וכמובן בלא ברכה.

אלא שיש להוסיף שגם במנורות חשמליות יש ב' סוגים של נרות. חדא נקרא incandescent (נורת ליבון, נורת אגס רגילה), והיינו שיש חוט של ברזל המתלבן ומאיר, ויש סוג אחר הנק' florescent (פלורוסנט) ואין בו שום חוט כלל כ"א סוג גז המאיר, וסוג זה האחרון רחוק מאוד שיהי' עליו שם נר, אפי' להפוסקים המתירים נר חשמלי מסוג הראשון. וכל המעלה בסוג האחרון הוא זה שמשתמש בפחות חשמל ולכן בודאי שאינו כדאי לכל הדעות.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות