E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
אגרות קודש
הערה במכתב רבנו [גליון]
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בגליון העבר (עמ' 23) העיר הרב מ.מ.ר. על שתי טה"ד באג"ק, וביקש לבדוק במקור. לכאורה צודק הוא בהערותיו אלו, ומוגש בזה תצלום כתי"ק של שני מקומות אלו.

א.

ב.

בראשון נראה מכתי"ק זה, שהיתה דעתו הקדושה להוסיף: וי"א שלא רשע היה (וע"ז היה צ"ל הציון לזהר ולמדרש). אלא שאח"כ מחק זאת (כדי לא לכתוב בפירוש שי"א שנח היה רשע, והסתפק בתחלת הדברים, שרק "יש אומרים" שהיה צדיק). ולכן נשאר ציון זה בהמשך לציון הראשון (אף שעיקר כוונת הציון היא לי"א כך וי"א כך).

בשני, מסופקני אם הקריאה הנכונה היא "בטעמ"צ טעהמ"צ" או "בטעמ"צ שעהמ"צ".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות