E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
חסידות
למה לא נברא העולם קודם? [גליון]
הת' אליעזר תמרי
תות"ל 770

בגליון העבר (עמ' 50) שאל הרב מ.מ. מפני מה לא נברא העולם קודם? ומסכם בסוף דבריו שלכאו' שני פרטים בשאלה, א. פעולה טובה מהעדר, וב. שינוי רצון. ומסיים הרב הנ"ל ד"על פרט זה דפעולה טובה מהעדר יש להבין האם הוא חל גם על הקב"ה".

ולכאו' התירוץ בזה פשוט, דהרי מה דאמרינן פעולה טובה מהעדר זהו רק על פעולה שמעוניינים בה, והיינו שגם בבנ"א הרי לכתחילה שב ואל תעשה עדיף. אלא שעל פעולה שיש לנו ענין שתיעשה נאמר שעדיף פעולתה מהעדרה, וכך גם אפ"ל לגבי הקב"ה - הנה מזה שהוא ברא את העולם ניכר שהוא מעוניין בו. וא"כ נשאלת השאילה למה לא ברא קודם (דעדיף פעולה מההעדר)? וע"ז בא התירוץ (המובא שם בההערה) שתמיד רצה באופן כזה שעכשיו יהיה שנת תשס"ו!

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות