E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
הלכה ומנהג
תפילין דר"ת באמצע הראש ממש?
הת' גדלי' ליברמאן
תלמיד בישיבה

כתב בשוע"ר סי' כז סעי' יח: "צריך לכוין הקציצה שתהא באמצע רוחב הראש כדי שתהא כנגד בין העינים", ובפסקי סידור מביא את אותה ההלכה, אבל מוסיף שצ"ל באמצע הראש ממש, וזלה"ק: "ואח"כ יניח את של ראש בגובה הראש ויזהר שיהא באמצע רוחב הראש ממש שהרי אמרו 'קדש' 'והי' כי יביאך' מימין ו'שמע' 'והי' אם שמוע' משמאל, ובתפילין דרש"י שהפרשיות כסדרן אין בין ימין לשמאל אלא משהו דהיינו החריץ שבין והי' כי יביאך לשמע, על כן צריך ליזהר בזה מאוד" עכ"ל. והיינו שמפרש שלפי רש"י ימין ושמאל קאי על ראשו ולכן קדש והי' כי יביאך צ"ל לימין הראש ושמע ווהי' אם שמוע לשמאל הראש.

ובהשקפה ראשונה נראה שהטעם הוא טעם אחר ממה שמביא בשו"ע, דבשו"ע כתב שזהו מצד שצ"ל בין העיניים, ומכאן משמע שזה שצריך להיות באמצע הראש (וממש) הוא כדי שתהא ב' מימין וב' משמאל, ולפי"ז רק בתפילין דדרש"י צ"ל באמצע ממש, משא"כ בתפילין דר"ת אינו צ"ל באמצע ממש, שהרי גם אם אינו באמצע ממש, קדש יהי' בצד ימין ושמע בצד שמאל. (ובאמת יתירה מזה שימין ושמאל אינו מתייחס להראש אלא להבית, וכדלקמן). אבל עיין ברשימות חוב' קעב ס"כ שגם בתפילין של ר"ת הקפיד אדה"ז שיהי' באמצע ממש, וזלה"ק: "הטלית והתפילין הי' בידו של אדמו"ר הזקן והתחיל להניח תפילין דר"ת, כשהניח תפילין של ראש והביט אין א דעקעל פון זילבערנע פושקע (במכסה של קופסה מכסף) אם התש"ר מכוון" וכו' ע"ש1.

ואולי אפשר לבאר כ"ז בהקדם, שמקור לדברי רבינו הוא לכאורה בהרא"ש על הגמ' במנחות לד, ב: "ת"ר כיצד סידרן קדש לי והי' כי יביאך מימין, שמע והי' אם שמוע משמאל וכו' והקורא קורא כסדרן". ופירש"י כסדר שהם כתובים וכו'. והקשה התוס' על רש"י: "אמאי פלגינהו לקרות ב' הראשונת מימין וב' האחרונים משמאל והל"ל ראשונה מימין וכל האחרות משמאל או איפכא . . כמו גבי נר מערבי", ע"ש. ומתרץ הראש שם את רש"י וז"ל: "ויש לדחות לפי שהתפילין מונחים באמצע הראש ושתי פרשיות מימין האדם ושתים משמאלו". ע"כ. היינו דמתרץ שרש"י סובר שימין ושמאל קאי על ראשו ולכן מובן למה קורא ב' הראשונות מימין, משא"כ ר"ת סובר (כדמוכח מהשאלה והדמיון לנר מערבי) שימין ושמאל קאי על הבית, והנה מזה שכתב "לפי שהתפילין מונחים באמצע הראש" מוכח שכוונתו באמצע הראש ממש, דאל"כ מה התירוץ, ולכאורה זהו המקור של אדה"ז, אבל מובן שזה שצ"ל באמצע הראש ממש אינו כדי שתהא ב' מימין וכו' אלא כיון שבין כך צ"ל באמצע (וממש) לכן מובן איך קורא רש"י לב' הראשונות ימין וכו'.

נמצא מובן מכ"ז שזה שכתב אדה"ז ובתפילין דרש"י וכו' אינו הטעם למה צריך להיות באמצע אלא ראי' שזה שהתפילין צ"ל באמצע (כדי שתהא כנגד בין העינים) הכוונה היא באמצע ממש. דאל"כ אינו ב' מימין וב' משמאל, ואיך מפרש רש"י שב' הראשונות נקראים ימין וכו' אלא ע"כ צ"ל באמצע ממש.

ואם זהו כוונת אדה"ז, נמצא שגם בתפילין דר"ת שפיר צ"ל באמצע ממש.


1) ומזה שהביט במראה מוכח שהקפיד שיהי' באמצע ממש (עיין בדברי חיים ח"ב ס"ו), שהרי לשים בערך באמצע הראש לא צריך מראה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות