E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
הלכה ומנהג
מצות נר חנוכה לבנות הלומדות בסמינר [גליון]
הרב אליהו בן דוד
מורה בסמינר 'בית חנה' צפת עיה"ק

בגיליון תתקיא (עמ' 89) נכתב בענין מצוות נר חנוכה לבנות הלומדות בסמינר, ותחילה אעתיק חלק מהנכתב שם על מנת להעמיד הדברים על דיוקם וז"ל: "שמעתי שבסמינר גדול וחשוב בארה"ק הנה התלמידות הלומדות שם מחו"ל מקיימין מצות נר חנוכה באופן זה: מנהל הסמינר מזמינם לדירתו הפרטית ומברך לפניהן ונותן להם כזית מזונות ושוב נפטרין לדירתן הפרטית". ע"כ.

והנה, ראשית אין אנו אחראין כלל לשמועות, והיה מן הדין על הכותב לברר ולדייק במה ששמע. ואציג את הדברים כהוויתן: בנות הסמינר תחי' באות לבית המנהל לתכנית שבמהלכה מדליק המנהל את המנורה. וצרכי ההדלקה מוקנים במתנה לבנות.

ולהעיר:

א. ביתו של המנהל נמצא באותו מתחם ממש של מקום לינתם של הבנות. ב. ביתו של המנהל נמצא בשימוש רב במשך השנה לתלמידות, והן גם סועדות שם לפעמים בשבתות. ג. מקום מגורם מיועד בעיקר ללינה. ד. בת שרצונה להדליק במקום לינתה בפ"ע רשאית לכך ואינה חייבת לצאת י"ח בהדלקה זו.

וממשיך שם: "שלדעתו פשוט שאין מקיימין באופן זה מצוות נר חנוכה וכו'. ואפי' אם היה להם דין אכסנאי הרי כשיש פתח פתוח לעצמו חייב להדליק בעצמו כמפורש בשו"ע". ע"כ.

ומה שהביא מדברי הט"ז והמג"א פלא הוא, שהרי כותבים דבריהם לשיטת השו"ע, משא"כ לשיטת הרמ"א דפסק שהאידנא שמדליקין בפנים ממש ידליק במקום שאוכל.

וממילא:

א. ישנם בנות שבכל זאת מדליקות במקום מגוריהן, וכנ"ל, וא"כ גם אלו שאין מדליקות בביתם ויוצאות י"ח בהדלקת המנהל, יכולות לסמוך על הדלקת חברותיהן (וכמבואר במשנ"ב סי' תרעז ס"ק יב וראה בביה"ל).

ב. ההדלקה שמדליק המנהל הרי הוא רק כשלוחם בלבד לההדלקה (וראה להלן מדברי הרבי).

ג. ביתו של המנהל יש לדונו כפתח פתוח שלהם, וא"א לחשוד בהם כאילו אינם הדליקו (וכמבואר במשנ"ב שם סק"ה ובדברי הפוסקים) משום שכנ"ל באים כולם ביחד, ומכריז וכו'.

ד. ידועה מחלוקת הפוסקים בעניין בחורים הנמצאים בישיבה ולנים במקום אחר (פנימיה) שנחלקו איפה ראוי להדליק, האם בחדר האוכל או בחדר השינה או במקום הלימודים (ראה בכ"ז בחובת הדר אות נט, אגרות משה ח"ב ס"ע, שו"ת שבט הלוי ח"ג סימן פג, שו"ת אז נדברו ח"ה סי' לה) וממילא שכ"ה בנידון דידן שמקום לימודם אינו במקום לינתם וכן הוא שאין מקום אכילתם באותו מקום, די"ל שיוצאים בבית המנהל וכו' שזהו גם מקום שימושם.

ה. ועוד, והוא העיקר. בלקו"ש ח"ל עמ' 312 מביא הרבי שבנוגע למעשה לא מצינו שהנשים ידליקו נרות חנוכה בעצמן1 "די"ל הטעם .. לכן תיקנו שיצאו י"ח במצוה זו ע"י א' הגברים" (הובא והודפס בשער הלו"מ ח"ה עמ' קה. וראה תורת מנחם ח"ד עמ' 233) ומשמע שהוא שלוחם, וכנ"ל.


1) ואף שיש להם חיוב הדלקה (וכמבואר בשו"ע סי' תרעה ס"ג שאף הן היו באותו הנס) בכ"ז יוצאות ע"י א' הגברים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות