E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ו
הלכה ומנהג
קידוש בין שעה שש לשבע בליל שבת [גליון]
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בגליון העבר (עמ' 77) האריך הת' מ.מ.מ. לבאר את כוונת כ"ק אדמו"ר, במכתבו שכתב אל קובץ יגדיל תורה.

ואף שכל דבריו נכונים וברורים שם, מכל מקום, כיון שחישובים אלו קשים מאד לאדם הרגיל, שמעתי תגובות מכמה, שאין הדברים מובנים כלל.

לכן אסתפק במסקנת הדברים ואעיר עליהם בקצרה:

המכתב הזה נכתב ע"י כ"ק אדמו"ר, במענה להערתו של הרב שלום שי' מרוזוב ביגדיל תורה כז עמ' קכג (שאחרי שנמסרו עלי ההגהה של הקובץ, הורה כ"ק אדמו"ר לחכות בההדפסה עד שיכתוב מענה להערתו של הרש"מ הנ"ל, כמסופר ב'עבודת הקודש').

הרש"מ הוכיח שם מלשון הש"ס ורש"י ותוס', שחשבון המזלות הוא כמו חשבון התקופות ומולדות - לפי שעות השוות מחצות האמצעי.

וע"ז השיב כ"ק אדמו"ר "לכאורה הי' צ"ל שש שעות אחר חצות האמיתי" (ולא כפי שכתב הרש"מ וב'יגדיל תורה' שם), אלא שמ"מ "ראיתי נוהגים שש שעות אחר חצות האמצעי" (כפי שכתב הרש"מ שם). ולכאורה כוונת רבנו היא, שאף שלפי האמת, חשבון המזלות הוא לפי חצות האמיתי (ולא לפי שעות השוות מחצות האמצעי), מ"מ למעשה נוהגים מחצות האמצעי.

ומבאר הת' הנ"ל הטעם בזה (שלפי האמת חשבון המזלות הוא לפי חצות האמיתי), כי שעות המזלות הן לפי הילוך החמה, ולא לפי שעות השוות.

אמנם עדיין צריך בירור, הא גופא מנלן, ולמה לא נאמר כפי שרצה להוכיח הרש"מ מהגמרא ורש"י ותוס', כי שעות אלו הן כמו שעות תקופות ומזלות, שהן בודאי שעות השוות.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות