E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
בפרש"י ותשב באיתן קשתו (ויחי מט,כד)
הרב אפרים פיקרסקי
מנהל – ביהמ"ד

לולא דמסתפינא הייתי אומר דמ"ש ברש"י "ואונקלוס אף הוא כך תרגמו", הוא קטע חדש, ולא המשך על מ"ש תיכף לפני"ז "לשון מלכות ואף אונקלוס וכו'".

ז.א. שאין הכוונה שאונקלוס תרגם לשון מלכות, אלא שרש"י בא לומר שמה שפי' על "ויפזו זרועי ידיו" (הד"ה של רש"י זה) שהוא מלשון פז הנה אונקלוס ג"כ פי' (כל' הכתוב) עד"ז. ז.א. שרש"י מסיים פי' במלים "לשון מלכות".

ואח"כ מתחיל קטע חדש ואונקלוס וכו' וממשיך לפרש הכתוב מתחיל מן תיבות ותשב עד סיום הפסוק כפי' האונקלוס וד"ה אבן ישראל אין ד"ה חדש מפרש"י רק המשך איך אונקלוס תרגם הפסוק.

והפי' רעה אבן ישראל לפי רש"י (ולא אונקלוס) הוא שהוא הי' רעה (וגם) אבן ישראל [המלך של (בני) ישראל] ואף שיש בזה כמה דחוקים וכו' מ"מ כללות הפי' מתיישב יותר עפי"ז.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות