E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
שונות
בנין בית החומה
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית אגודת חסידי חב"ד

במכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מיום ב' ח' מ"ח תער"ב, מספר אודות "מלאכת בית החומה הולכת ונעשית ב"ה בהצלחה כפי אשר יכת[ו]ב לו ה' [אליעזר] קאפלאן".

יש שרוצים לקשר את בניית בית החומה הזה עם האולם הגדול, שבו למדו תלמידי הישיבה בליובאוויטש. ואינו מדוייק, כי האולם הגדול היה בנין עצים, ו"בית חומה" פירושו "בנין אבנים".

אמנם כאן מדובר בבנין בית החומה, שבנייתו התחילה בשנת תרס"ו, ואת מטרתה מתאר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במכתבו לנדיב שתרם את המעות לבנינו (אגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ד אגרת תתקכה): "בנין בית חומה בליובאוויטש על החדרים של ח' תומכי תמימים ובית-מבשלות … הבית הנ"ל יקרא בשם בית אברהם ורחל" – על שם התורם ר' אברהם ראזענצוויג.

אח"כ נשבתה המלאכה והתחילה מחדש בשנת תרע"א, כמסופר ב"האח" (ב' מ"ח תער"ב. כרם חב"ד גליון 3 עמ' 191): בית אבנים גדול – אשר בשם "בית אברהם ורחל" יכונה – אשר בנדבת לב אחד העשירים הנדיבים יחי' השקיעו בבנינו איזה אלפים, אך באשמת פורעי הפרעות ותהפוכות הזמן נשבת המלאכה, ועתה ב"ה שבו לבנותו ובקרוב אי"ה יגמר בכי טוב. הבית נועד לבית תלמוד לתלמידי השעור והחדרים, ובחלק גדול ממנו ימצאו לינת כבוד תלמידי האולם הגדולים".

אודות סיום בניית הבית הזה דן המכתב שנתפרסם. הבנין הזה הוא בפנים החצר, ונסמן גם במפה המפורסמת של הרב רז"ש דוארקין ור' הענדל ליברמן ע"ה (מספר 7).

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות