E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
לקוטי שיחות
דירה בתחתונים
הת' ברוך מרדכי ליפסקאר
תלמיד בישיבה

בלקו"ש ח"ו (שיחה ב לפ' שמות סעי' י) מבאר כ"ק אדמו"ר שתכלית העבודה שמשלימים ה"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" הוא שדוקא בהתחתון שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית', (והיינו שאינם שייכים להיות כלים לאלקות) ועד שהם נגד הוי' ממש, דוקא שם רצה הקב"ה להיות לו דירה, והיינו שעובדים (להקב"ה בתומ"צ וכו') עם ענינים תחתונים, שהם מלאים קליפות וס"א והם נגד אלקות, ושם עושה דירה לו ית'. לא ע"י שהוא מחפש לגלות אלקות שבהם, דהרי כל ענינם הוא להיות נגד הוי' ממש, אלא ע"י ששובר הקליפות ומבטלם, באופן כזה שהדירה הוא באופן של התחדשות, ובשביל עבודה זו ניתן לישראל כח העצמות.

ולכאורה צ"ב קצת, דהנה בלקו"ש שם (בהשיחה דיו"ד שבט סעי' ג) מבאר הרבי שכשיהודי חושב במצב העולם שהוא מלא קליפות וס"א, יחשוב הרי עולם זה שהוא מלא קליפות, הקב"ה בראו, וא"כ האיך אני יכול לשנותו? והמענה ע"ז הוא, שכיון שהכוונה בבריאת העולם הוא שיעשה דירה לו ית', נמצא שגם עכשיו, בפנימיותו הוא כבר דירה לו ית', ולא רק העולם בכללותו, אלא כל פרט בהעולם, וזלה"ק "און דערפאר דארף מען מפיץ זיין יהדות בכל מקום ומקום בכדי צו מגלה זיין דעם טוב וואס איז דא אין יעדן ארט", עכ"ל.

לפ"ז צ"ב, הרי אם באמת כל פרט שבעולם הוא כבר דירה לו ית', וצריכים רק לגלות את זה, א"כ האיך יכולים לקרות עבודה זו של עשיית דירה בתחתונים עבודה של התחדשות?

ואולי י"ל בזה, דהנה בסה"מ מלוקט ח"ג ע' ה, מבאר כ"ק אדמו"ר וזלה"ק "דכיון שכוונת הבריאה מלכתחילה היא שהאדם ע"י עבודתו ימשיך גילוי אלקות בעולם, לכן, לאחרי שנמשך בעולם גילוי אלקות נעשה עי"ז עילוי גם במציאות העולם שהי' לפנ"ז", עכ"ל. ובהע' 23 כת' וזלה"ק "וזה שר"ה הוא "תחילת מעשיך" – אף שזהו כוונת כל הבריאה מלכתחילה – הוא כי מכיון שגדר העולם הוא כשמו עולם מלשון העלם והסתר. . הרי ענין זה גופא (שמציאות העולם שלפני עבודת האדם הוא הכנה להגילוי שלאח"ז) הוא בו בהעלם, ויתרה מזו, שבהעולם מצד עצמו (לפני עבודת האדם . .) אין שייך שזה יהי' בגילוי, ונמצא שגם הגילוי דמציאות העולם בעבר שנעשה בר"ה – הוא באופן של "חידוש" התחלת ענין חדש שלא היה שייך מקודם," עכ"ל.

ולפ"ז לכאורה אפ"ל גם בנוגע לענינינו, שאע"פ שהעולם בפנימיותו הוא כבר דירה לו ית', הרי ענין זה גופא הוא בהעלם בעולם, והעלם כזה שהתגלותו מהעלם אל הגילוי הוא התחדשות ממש (ענין חדש שלא הי' מקודם). ויש להאריך בזה, ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות