E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
רשימות
הדלקת המנורה בשמן נס [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בגליון הקודם העיר הרב יד"ק בענין שמן זית ושמן נס, ובין הדברים כתב: "לפי פשוטו של מקרא התורה שאמרה שמן זית הכוונה לאיכותו של שמן זית, ושמן של נס דומה ממש באיכותו לשמן זית, והראי', מגמ' דמנחות שהביא בענין חטים דנס, שמצד איכותם דומים הם לחטים סתם".

ולענ"ד דברים אלה שכתב אין להם יסוד, כי "שמן זית" פירושו הפשוט הוא (לא שמן שיש בו תכונות מסויימות, אלא) "שמן היוצא מן הזית", והרי "שמן נס" אינו יוצא מן הזית, משא"כ "חטים" פירושם "חטים" (ולא חטים שיצאו מן הקרקע), ולכן גם חטים דנס קרויים בשם חטים. ולכאורה זה פשוט.*


*) הערת המערכת: בהרשימה הביא הרבי ראי' לשמן זית מהגמ' מנחות דמיירי אודות חטים, עיי"ש, ואי נימא כדבריו מהו הראי'. ועכצ"ל שאפשר לדמות זל"ז.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות