E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
נגלה
כל זמן שבין עיניך יהו שתים
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בגמרא מנחות לו, א הובא מאמר רז"ל הידוע לענין תפילין, שיש לחלוץ של ראש תחילה, דכתיב "והיו לטוטפות בין עיניך, כל זמן שבין עיניך יהו שתים".

ופירש רש"י שם "והיו, משמע שתים, שכל זמן שיהו בין עיניך יהו שתים, שכל זמן שאותן של ראש מונחין אותן של יד נמי מונחין".

ולכאורה מה שכתב רש"י "והיו, משמע שתים" אין לו הבנה, שהרי הלשון "והיו" ל' רבים קאי על התש"ר עצמן (ולפי פשוטו קאי על "הדברים האלה" דלעיל מיני'), ולא על שתי התפילין (של יד ושל ראש), וגם בתש"י כתיב "וקשרתם" (לאות על ידיך), שהוא לשון רבים דמשמע שתים (ולא נאמר "וקשרתו").

ואולי כוונת הדרש, דתיבת "והיו" מיותרת, דהול"ל "וקשרתם לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך", ומייתור תיבת "והיו" שמשמעה שתים (כי מיעוט רבים שנים) שנאמרה דוקא גבי תש"ר למדים ע"פ דרש שכל זמן שבין עיניך יהו שתים.

אבל צ"ע בזה, כי אילו הי' כתוב כנ"ל הי' משמע שהיא מצוה אחת. ויל"ע עוד בדבר.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות