E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
לקוטי שיחות
פרש"י במילת "אעתיר"
הת' חיים מרדכי הכהן פערלאוו
תלמיד בישיבה

בלקו"ש חי"א וארא ב ע' 26 – 27 כותב הרבי וז"ל: והרי ידוע הכלל, דבמקום שרש"י מסביר ב' ענינים נפרדים בפירושה של תיבה אחת (או תיבות אחדות) מהכתוב, אז הוא מעתיק תיבה זו פעמיים, לפני כל ענין בפ"ע, וכדלעיל במכת צפרדע שמעתיק תיבת "אעתיר" עוה"פ, עכלה"ק.

ובהערה 21 שם מציין לפרק ח פסוק ה.

ולהעיר דבר פלא, שרש"י שם מעתיק רק פעם אחת "למתי אעתיר לך", ולא מצינו שמעתיק עוד פעם "אעתיר".

ולכאו' הי' אפ"ל דמהתיבות "אעתיר העתירו והעתרתי" מתחיל ד"ה חדש.

ושוב ראיתי בחומש תורה שלמה ברש"י שם, שהם ד"ה בפ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות