E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
שונות
מקומה של הגניזה החרסונית
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בשבועון כפר חב"ד לש"פ ויחי כותב הרב אהרן חיטריק שי' שכשנסע לווארשא בשנת תשל"ו אמר לו כ"ק אדמו"ר לאתר ולמצוא גם את הגניזה החרסונית.

ולכאורה צ"ב איך להתאים זה עם מ"ש במכתב כ"ק אדמו"ר מאדר א' תשי"ד (הנדפס באגרות קודש ח"ח ע' רמט): "וברצות ה' ויהי' זמני פנוי יותר, הנה בדעתי להו"ל עוד הפעם את כל המכתבים שנדפסו בהתמים בהוספת מכתבים חדשים שהרשה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיסם אז אלא שנפסקה בינתיים הדפסת התמים", דמזה משמע שהגניזה היתה ברשות הרבי.

ולכאורה מדברי הרא"ח הנ"ל משמע שהגניזה נשארה בווארשא. ולכאורה הי' אפשר לפרש הכוונה בדברי כ"ק אדמו"ר לרא"ח הנ"ל, שיחפש עוד מכתבים מהגניזה שלא היו ברשות אדמו"ר הריי"צ.

אבל בהמשך דבריו מספר, "אמרתי לרבי שאמנם קראתי על הגניזה החרסונית אך אינני מכיר את צורת הכתבים וכד', והרבי ענה שמכתבי הגניזה מודפסים ב"התמים" וכך אדע מה לחפש". דמזה משמע שכתבי הגניזה עצמם שנדפסו בהתמים נשארו בווארשא. ואולי אפשר לומר, שמהכרת הכתבים שנדפסו בהתמים יכיר עוד כתבים. וצ"ב.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות